Posted on

ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ފެކްޓްރީ : ކާށި ކޮތަރިން ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

| wp-ބްލޮކް-އެމްބެޑް__ރެޕަރ”>
https://youtu.be/9PJ41nGLUmI މިހެން ބުނެފި އެވެ

އެވެ

ކާށި ކޮތަޅުތައް ކާބޮނައިޒޭޝަން އުނދުންތަކަށް އަޅައި، 1100 ޑިގްރީ ފެރެންހިޔާ (590 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އަށް ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު، އެންހައިޑްރަސް، އޮކްސިޖަން ނުހިމެނޭ، މަތީ ފިނިހޫނުމިނާއި ޕްރެޝަރު ބޮޑު ހާލަތެއްގައި ކާބޮނައިޒް ކުރެވެއެވެ.

ކާބަން ކުރުމަކީ އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ކާބޮނައިޒޭޝަން މެތޯޑެއް ވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ، ބޮޑު އަނދަވަޅެއްގައި ކާށި ކޮޅު އަންދާލުމެވެ. އެކަމަކު މުޅި ޕްރޮސެސްއަށް 2 ގަޑިއިރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ނަގާފާނެއެވެ.

ކްރަޝިންގ އެވެ

ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލް އިން ކޮތަޅުގެ ބައްޓަމަށް ބެހެއްޓޭ ނުވަތަ ކާބޮނައިޒް ވުމަށްފަހު އެތިކޮޅުތަކަށް ފަޅައިގެން ދެއެވެ. ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ހެދުމުގެ ކުރިން ހެމަރ ކްރަޝަރ ބޭނުންކޮށްގެން 3-5 އެމްއެމް ޕައުޑަރަކަށް ކޮށާލާށެވެ.

ކާށި ކޮތަޅު ކޮށާލުމަށް ހެމަރ ކްރަޝަރ އެއް ބޭނުން ކުރާށެވެ

ކާށި ޗާކޯލް ޕައުޑަރަކީ ބައްޓަން ކުރުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި މެޝިން ހެދުން މަދުކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ. ޕާރޓިކަލް ސައިޒު ކުޑަވިވަރަކަށް ޗާކޯލް ބްރިކެޓްތަކަށް ޕްރެސް ކުރަން ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.

މިކްސް ކުރުން

ކާބަން ކާށި ޕައުޑަރުގައި ވިސްކޯސިޓީއެއް ނެތުމުން، ޗާކޯލް ޕައުޑަރތަކަށް ބައިންޑަރ އާއި ފެން އެޅުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ދެން އެމިކްސަރުގައި އެއްކޮށް އެއްކޮށްލާށެވެ. 1. ބައިންޑަރ: ކޮރން ސްޓާޗް އަދި ކައްކާ ސްޓާޗް ފަދަ ގުދުރަތީ ކާނާގެ ގްރޭޑް ބައިންޑަރސް ބޭނުން ކުރާށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ފިލާއެއް (އެންތްރެސައިޓް، ކްލޭ ފަދަ) ނުހިމެނޭ އަދި 100% ކެމިކަލް ނެތް އެއްޗެހިތަކެކެވެ. އާންމުކޮށް ބައިންޑަރ ރޭޝިއޯ އަކީ %3-5 އެވެ. 2. ފެން: މިކްސް ކުރުމަށްފަހު ޗާކޯލް މޮއިސްޗަރ %20-25 އަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. މޮއިސްޗަރ އޯކޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިކްސްޑް ޗާކޯލްގެ އަތްތިލައެއް ހިފައިގެން އަތުން ފިއްތާލާށެވެ. ޗާކޯލް ޕައުޑަރ ލުއި ނުވެއްޖެނަމަ ހޫނުމިން ވަނީ މިންގަނޑަށް އަރާފައެވެ. 3. މިކްސް ކުރުން: ފުރިހަމައަށް މިކްސް ކުރެވުނު ވަރަކަށް ބްރިކެޓްގެ ފެންވަރު މަތިވާނެއެވެ. ހިއްކުން ކާށި ޗާކޯލް ޕައުޑަރުގައި ހުންނަ ފެން %10 އަށްވުރެ މަދު ކުރުމަށް ޑްރައިއަރ އެއް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. މޮއިސްޗަރ ލެވެލް ދަށްވިވަރަކަށް ރަނގަޅަށް އަނދާ ހުލިވެއެވެ. ބްރިކެޓިންގ އެވެ ހިއްކުމަށްފަހު ކާބަން ކާށި ޕައުޑަރ ފޮނުވަނީ ރޯލާ ވައްތަރުގެ ބްރިކެޓް މެޝިނަކަށެވެ. މަތީ ފިނިހޫނުމިނާއި މަތީ ޕްރެޝަރުގެ ދަށުން ޕައުޑަރ ބްރިކެޓް ވެގެން ބޯޅަތަކަށް ބަދަލުވެ، އެއަށްފަހު މެޝިނުން އޮމާންކަމާއެކު ތިރިއަށް ރޯލް ކުރެވެއެވެ. ބޯޅަ ބައްޓަންތައް ބާލީސް، އޯވަލް، ވަށައިގެންވާ އަދި ސްކުއަރ އަށް ވެދާނެއެވެ. ކާށި ޗާކޯލް ޕައުޑަރ ބްރިކެޓްކޮށްގެން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބޯޅަތަކަށް ހަދައެވެ ޕެކިންގ އެންޑް ސެލިންގ ބަންދުކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތަކުގައި ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ޕެކްކޮށް ވިއްކުން. ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް އަކީ ސަގާފީ ޗާކޯލްތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ބަދަލެކެވެ ސަގާފީ ޗާކޯލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ:· · · – އެއީ 100% ސާފު ގުދުރަތީ ބިއެކެވެ

<ފިގަރ ކްލާސް=”ވްޕް-ބްލޮކް-އިމޭޖް ސައިޒް-ބޮޑު”>.”

ކާށި ކޮތަޅު އެކުލެވިގެންވަނީ ކާށި ފައިބަރު (%30 އާއި ހަމައަށް) އާއި ޕިތް (%70 އާއި ހަމައަށް) އިންނެވެ. އޭގައި އަޅިގަނޑުގެ މިންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް %0.6 އަދި ލިގްނިން ގާތްގަނޑަކަށް %36.5 އަށް އަރާއިރު، މިއީ ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހައިން ޗާކޯލް އަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.
ކާށި ކޮތަޅަކީ ގުދުރަތީ އަދި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ބަޔޯފިއުލް އެކެވެ. އެއީ ލަކުޑިއާއި ކަރާސީނާއި އެހެނިހެން ފޮސިލް ފިއުލްތަކާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ރަނގަޅު ތެލުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ލުބުނާން، އަދި ސީރިއާ ފަދަ މެދުއިރުމަތީގައި ކާށި ކޮލުގެ ބްރިކެޓް ބޭނުން ކުރަނީ ހޫކާ ކޮލުގެ ގޮތުގައި (ޝިޝާ ޗާކޯލް) އެވެ. ޔޫރަޕްގައި ހުންނައިރު، ބާބަކިއު (ބާބަކިއު) އަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ކާށި ކޮތަޅުތަކުން ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ހަދާނެ ގޮތުގެ ޓެކްނިކަށް މާސްޓަރ ކުރުމުން، އެއީ ތިބާއަށް ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.
އަގުހެޔޮކޮށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކާށި ކޮތަޅު ލިބޭނީ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟
ފައިދާހުރި ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް އުފެއްދުމުގެ ލައިނެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކާށި ކޮތަޅު އެއްކުރުމެވެ.
ކާށި ކިރު ބޮއެގެން ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން ކާށި ކޮތަޅުތައް އުކާލައެވެ. ކާށި ގިނައިން ހުންނަ ގިނަ ޓްރޮޕިކަލް ގައުމުތަކުގައި މަގުމަތީގައި، މާރުކޭޓްތަކާއި، ޕްރޮސެސިން ޕްލާންޓްތަކުގައި ގިނަ ކާށި ކޮތަޅުތައް ޖަމާވެފައި ހުންނަތަން ފެނެ އެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާ އަކީ ކާށި ސުވަރުގެ!
އދ.ގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެފްއޭއޯ) އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިންޑޮނޭޝިއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކާށި އުފައްދާ ގައުމު ކަމަށާއި 2020 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 20 މިލިއަން ޓަނުގެ ކާށި އުފައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ.
އިންޑޮނޭޝިއާގައި 3.4 މިލިއަން ހެކްޓަރުގެ ކާށި ޕްލާންޓޭޝަން ހުންނައިރު އެއީ ޓްރޮޕިކަލް ކްލައިމެޓުން ތާއީދުކުރާ އެއްޗެކެވެ. ސުމަޓްރާ، ޖާވާ، އަދި ސުލަވެސީ އަކީ ކާށި ހޯދާ މައިގަނޑު ސަރަހައްދުތަކެވެ. ކާށި ކޮތަޅުގެ އަގު އެހާ އަގުހެޔޮ ކަމުން މިތަންތަނުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކާށި ކޮތަޅު ލިބޭނެ އެވެ.
ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލް ހެދުމުގެ ޕްރޮސެސްއަކީ: ކާބޮނައިޒް ކުރުން – ކްރަޝް ކުރުން – މިކްސް ކުރުން – ހިއްކުން – ބްރިކެޓިންގ – ޕެކިންގ އެވެ.
ކާބޮނައިޒިންގ އެވެ

| wp-ބްލޮކް-އެމްބެޑް__ރެޕަރ”> https://youtu.be/9PJ41nGLUmI މިހެން ބުނެފި އެވެ
އެވެ ކާށި ކޮތަޅުތައް ކާބޮނައިޒޭޝަން އުނދުންތަކަށް އަޅައި، 1100 ޑިގްރީ ފެރެންހިޔާ (590 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އަށް ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު، އެންހައިޑްރަސް، އޮކްސިޖަން ނުހިމެނޭ، މަތީ ފިނިހޫނުމިނާއި ޕްރެޝަރު ބޮޑު ހާލަތެއްގައި ކާބޮނައިޒް ކުރެވެއެވެ. ކާބަން ކުރުމަކީ އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ކާބޮނައިޒޭޝަން މެތޯޑެއް ވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ، ބޮޑު އަނދަވަޅެއްގައި ކާށި ކޮޅު އަންދާލުމެވެ. އެކަމަކު މުޅި ޕްރޮސެސްއަށް 2 ގަޑިއިރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ނަގާފާނެއެވެ. ކްރަޝިންގ އެވެ ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލް އިން ކޮތަޅުގެ ބައްޓަމަށް ބެހެއްޓޭ ނުވަތަ ކާބޮނައިޒް ވުމަށްފަހު އެތިކޮޅުތަކަށް ފަޅައިގެން ދެއެވެ. ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ހެދުމުގެ ކުރިން ހެމަރ ކްރަޝަރ ބޭނުންކޮށްގެން 3-5 އެމްއެމް ޕައުޑަރަކަށް ކޮށާލާށެވެ. ކާށި ކޮތަޅު ކޮށާލުމަށް ހެމަރ ކްރަޝަރ އެއް ބޭނުން ކުރާށެވެ ކާށި ޗާކޯލް ޕައުޑަރަކީ ބައްޓަން ކުރުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި މެޝިން ހެދުން މަދުކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ. ޕާރޓިކަލް ސައިޒު ކުޑަވިވަރަކަށް ޗާކޯލް ބްރިކެޓްތަކަށް ޕްރެސް ކުރަން ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ. މިކްސް ކުރުން
ކާބަން ކާށި ޕައުޑަރުގައި ވިސްކޯސިޓީއެއް ނެތުމުން، ޗާކޯލް ޕައުޑަރތަކަށް ބައިންޑަރ އާއި ފެން އެޅުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ދެން އެމިކްސަރުގައި އެއްކޮށް އެއްކޮށްލާށެވެ. 1. ބައިންޑަރ: ކޮރން ސްޓާޗް އަދި ކައްކާ ސްޓާޗް ފަދަ ގުދުރަތީ ކާނާގެ ގްރޭޑް ބައިންޑަރސް ބޭނުން ކުރާށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ފިލާއެއް (އެންތްރެސައިޓް، ކްލޭ ފަދަ) ނުހިމެނޭ އަދި 100% ކެމިކަލް ނެތް އެއްޗެހިތަކެކެވެ. އާންމުކޮށް ބައިންޑަރ ރޭޝިއޯ އަކީ %3-5 އެވެ. 2. ފެން: މިކްސް ކުރުމަށްފަހު ޗާކޯލް މޮއިސްޗަރ %20-25 އަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. މޮއިސްޗަރ އޯކޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިކްސްޑް ޗާކޯލްގެ އަތްތިލައެއް ހިފައިގެން އަތުން ފިއްތާލާށެވެ. ޗާކޯލް ޕައުޑަރ ލުއި ނުވެއްޖެނަމަ ހޫނުމިން ވަނީ މިންގަނޑަށް އަރާފައެވެ. 3. މިކްސް ކުރުން: ފުރިހަމައަށް މިކްސް ކުރެވުނު ވަރަކަށް ބްރިކެޓްގެ ފެންވަރު މަތިވާނެއެވެ. ހިއްކުން ކާށި ޗާކޯލް ޕައުޑަރުގައި ހުންނަ ފެން %10 އަށްވުރެ މަދު ކުރުމަށް ޑްރައިއަރ އެއް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. މޮއިސްޗަރ ލެވެލް ދަށްވިވަރަކަށް ރަނގަޅަށް އަނދާ ހުލިވެއެވެ. ބްރިކެޓިންގ އެވެ ހިއްކުމަށްފަހު ކާބަން ކާށި ޕައުޑަރ ފޮނުވަނީ ރޯލާ ވައްތަރުގެ ބްރިކެޓް މެޝިނަކަށެވެ. މަތީ ފިނިހޫނުމިނާއި މަތީ ޕްރެޝަރުގެ ދަށުން ޕައުޑަރ ބްރިކެޓް ވެގެން ބޯޅަތަކަށް ބަދަލުވެ، އެއަށްފަހު މެޝިނުން އޮމާންކަމާއެކު ތިރިއަށް ރޯލް ކުރެވެއެވެ. ބޯޅަ ބައްޓަންތައް ބާލީސް، އޯވަލް، ވަށައިގެންވާ އަދި ސްކުއަރ އަށް ވެދާނެއެވެ. ކާށި ޗާކޯލް ޕައުޑަރ ބްރިކެޓްކޮށްގެން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބޯޅަތަކަށް ހަދައެވެ ޕެކިންގ އެންޑް ސެލިންގ ބަންދުކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތަކުގައި ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ޕެކްކޮށް ވިއްކުން. ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް އަކީ ސަގާފީ ޗާކޯލްތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ބަދަލެކެވެ ސަގާފީ ޗާކޯލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ:· · · – އެއީ 100% ސާފު ގުދުރަތީ ބިއެކެވެ އޮމާސް ޗާކޯލް އަށް އެއްވެސް ކެމިކަލެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކޮށްދެނީ އެއީ އެއްވެސް ގަހެއް ކަނޑަން ނުޖެހޭ ކަމެއް! – ތަފާތު ބައްޓަމެއްގެ ސަބަބުން ފަސޭހައިން އިގްނިޝަން ކުރެވޭނެއެވެ. – އެއްގޮތަކަށް، ހަމަހަމަ، އަދި ލަފާކުރެވޭ އަނދާ ވަގުތު. – އަނދާ ވަގުތު ގިނަވުން. މަދުވެގެން 3 ގަޑިއިރު ވަންދެން އަނދާ ހުލިވެދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ސަގާފީ ކޮލަށްވުރެ 6 ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. – އެހެން ޗާކޯލްތަކަށްވުރެ އަވަހަށް ހޫނުވެއެވެ.މިއީ ބޮޑު ކެލޮރިފިކް ވެލިއުއެއް (5500-7000 ކިލޯ ކެލޮރީ/ކިލޯ) ހުންނަ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ސަގާފީ ކޮލަށްވުރެ ހޫނު އަނދާ އެއްޗެކެވެ. – ސާފުކޮށް އަނދާ ހުލިވުން. ވަހެއް ދުންވެސް ނެތެވެ. – ބާކީ ހުންނަ އަޅި ތިރިކުރުން. އެއީ ކޮލަށް (20-40%) އަށް ވުރެ މާ މަދު އަޅި އެކުލެވޭ އެއްޗެއް (2-10%) އެވެ. – ބާބަކިއު ހެދުމަށް މަދު ޗާކޯލް ބޭނުންވެއެވެ. 1 ޕައުންޑް ކާށި ކޮތަޅު ކޮލުން އެއްވަރު ވާނީ 2 ޕައުންޑް ސަގާފީ ކޮލުންނެވެ. ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓްގެ ބޭނުންތައް : – ތިބާގެ ބާބަކިއު އަށް ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލް – އެކްޓިވޭޓް ކޮށްފައިވާ ކާށި ޗާކޯލް – އަމިއްލަ ފަރުވާ – ޕޯލްޓްރީ ކާނާ ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓްގެ ބޭނުންތައް ކާށި ކޮތަޅަކުން ހަދާފައިވާ ބާބަކިއު ޗާކޯލް ބްރިކެޓްތަކެވެ ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލް އަކީ ފުރިހަމަ ފެހި ފިއުލް ފޯރުކޮށްދޭ ބާބަކިއު ސިސްޓަމަށް ފުރިހަމަ އަޕްގްރޭޑެކެވެ. ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާގެ މީހުން ގްރިލްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ސަގާފީ ޗާކޯލްތަކުގެ ބަދަލުގައި ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ގުދުރަތީ ކާށި އަކީ އަނދާ ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ އެހެނިހެން ގެއްލުން ހުރި މާއްދާތަކުގެ ވިސްޕްތަކުން ކާނާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ އަދި ވަހެއް ވެސް ނެތެވެ. އެކްޓިވޭޓް ކޮށްފައިވާ ކާށި ޗާކޯލް އެވެ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްފައިވާ ކާށި ޗާކޯލް އަށް ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލް ޕައުޑަރ ހެދިދާނެ އެވެ. އެއީ ކުނިފެނާއި ބޯފެނުގައި ސާފުކުރުމާއި، ކުލަ ނައްތާލުމާއި، ޑިކްލޮރިނޭޝަން އަދި ޑިއޮޑަރައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ޕޯލްޓްރީ ފީޑް އާ ދިރާސާތަކުން ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުގައި ކާށި ކޮތަޅު ކޮލުން ގޯތިގެދޮރާއި ބިހާއި އެހެނިހެން ޕޯލްޓްރީތަކަށް ކާންދޭނެ އެވެ. މި ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލް ކާނާއަކީ ބަލިތައް މަދުކޮށް އެމީހުންގެ އުމުރު އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އަމިއްލަ ފަރުވާ ކާށި ކޮތަޅު ކޮލުގައި އަޖައިބު ކުރުވަނިވި މޮއިސްޗަރައިޒާއަކާއި ޕިއުރިފިކޭޝަން ކޮލިޓީތަކެއް ހުރުމުން، ސައިބޯނި، ދަތްއުނގުޅާ ބުރުސް ފަދަ ޕާސަނަލް ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާއިރު، ކާށި ޗާކޯލް ޕައުޑަރ ދަތް ހުދުކުރުމާ ބެހޭ މަޝްހޫރު ބައެއް އުފެއްދުންތައް ފިހާރަތަކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ.

ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ފެކްޓްރީ : ކާށި ކޮތަރިން ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

<ފިގަރ ކްލާސް="ވްޕް-ބްލޮކް-އިމޭޖް ސައިޒް-ބޮޑު">.” ކާށި ކޮތަޅު އެކުލެވިގެންވަނީ ކާށި ފައިބަރު (%30 އާއި ހަމައަށް) އާއި ޕިތް (%70 އާއި ހަމައަށް) އިންނެވެ. އޭގައި އަޅިގަނޑުގެ މިންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް %0.6 އަދި ލިގްނިން ގާތްގަނޑަކަށް %36.5 އަށް އަރާއިރު، މިއީ ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހައިން ޗާކޯލް އަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ކާށި ކޮތަޅަކީ ގުދުރަތީ އަދި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ބަޔޯފިއުލް އެކެވެ. އެއީ ލަކުޑިއާއި ކަރާސީނާއި އެހެނިހެން ފޮސިލް ފިއުލްތަކާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ރަނގަޅު ތެލުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ލުބުނާން، އަދި ސީރިއާ ފަދަ މެދުއިރުމަތީގައި ކާށި ކޮލުގެ ބްރިކެޓް ބޭނުން ކުރަނީ ހޫކާ ކޮލުގެ ގޮތުގައި (ޝިޝާ ޗާކޯލް) އެވެ. ޔޫރަޕްގައި ހުންނައިރު، ބާބަކިއު (ބާބަކިއު) އަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ. ކާށި ކޮތަޅުތަކުން ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ހަދާނެ ގޮތުގެ ޓެކްނިކަށް މާސްޓަރ ކުރުމުން، އެއީ ތިބާއަށް ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އަގުހެޔޮކޮށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކާށި ކޮތަޅު ލިބޭނީ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟ ފައިދާހުރި ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް އުފެއްދުމުގެ ލައިނެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކާށި ކޮތަޅު އެއްކުރުމެވެ. ކާށި ކިރު ބޮއެގެން ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން ކާށި ކޮތަޅުތައް އުކާލައެވެ. ކާށި ގިނައިން ހުންނަ ގިނަ ޓްރޮޕިކަލް ގައުމުތަކުގައި މަގުމަތީގައި، މާރުކޭޓްތަކާއި، ޕްރޮސެސިން ޕްލާންޓްތަކުގައި ގިނަ ކާށި ކޮތަޅުތައް ޖަމާވެފައި ހުންނަތަން ފެނެ އެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާ އަކީ ކާށި ސުވަރުގެ! އދ.ގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެފްއޭއޯ) އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިންޑޮނޭޝިއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކާށި އުފައްދާ ގައުމު ކަމަށާއި 2020 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 20 މިލިއަން ޓަނުގެ ކާށި އުފައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގައި 3.4 މިލިއަން ހެކްޓަރުގެ ކާށި ޕްލާންޓޭޝަން ހުންނައިރު އެއީ ޓްރޮޕިކަލް ކްލައިމެޓުން ތާއީދުކުރާ އެއްޗެކެވެ. ސުމަޓްރާ، ޖާވާ، އަދި ސުލަވެސީ އަކީ ކާށި ހޯދާ މައިގަނޑު ސަރަހައްދުތަކެވެ. ކާށި ކޮތަޅުގެ އަގު އެހާ އަގުހެޔޮ ކަމުން މިތަންތަނުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކާށި ކޮތަޅު ލިބޭނެ އެވެ. ކާށި ޗާކޯލް ބްރިކެޓް ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކާށި ކޮތަޅު ޗާކޯލް ހެދުމުގެ ޕްރޮސެސްއަކީ: ކާބޮނައިޒް ކުރުން – ކްރަޝް ކުރުން – މިކްސް ކުރުން – ހިއްކުން – ބްރިކެޓިންގ – ޕެކިންގ އެވެ. ކާބޮނައިޒިންގ އެވެ | wp-ބްލޮކް-އެމްބެޑް__ރެޕަރ”> https://youtu.be/9PJ41nGLUmI މިހެން ބުނެފި އެވެ