Posted on

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात

हें नांव
हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो


हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो पारंपारीक कोळशांक ब्रिकेट हो एकदम बरो पर्याय

पारंपारीक कोळशाच्या तुळेंत नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक उल्लेखनीय फायदे आसात:· · ·

– तो 100% शुध्द सैमीक जैवद्रव्याचो कोळसो आसून तातूंत रसायनां घाल्लीं नात. ताका झाडां कापपाची गरज ना हाची आमी हमी दितात!
– अद्वितीय आकाराक लागून सोंपें प्रज्वलन.
– सुसंगत, सम, आनी अदमासाक येवपी जळपाचो वेळ.
– चड काळ जळपाक. तो उण्यांत उणो ३ वरां जळूंक शकता, जो पारंपारीक कोळशापरस ६ पटीन चड आसा.
– हेर कोळशापरस बेगीन तापता.ताचें उश्णताय मोल व्हड (5500-7000 किग्रॅ./किग्रॅ) आसता आनी पारंपारीक कोळशापरस चड गरम जळटा.
– निवळ जळप. वास आनी धुंवर ना.
– उरिल्ली राख उणी करप. तातूंत कोळशापरस (२०-४०%) भस्म प्रमाण खूब उणें (२-१०%) आसता.
– बार्बेक्यू खातीर उणे कोळसो जाय पडटा. १ पाउंड नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो म्हणल्यार २ पाउंड पारंपारीक कोळसो.

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग :
– तुमच्या बार्बेक्यू खातीर नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो
– सक्रिय नाल्लाचो कोळसो
– वैयक्तीक काळजी
– कुकडां खावप

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग

नाल्लाच्या कवचापसून तयार केल्लीं बीबीक्यू कोळशाचीं ब्रिकेटां

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तुमच्या बार्बेक्यू प्रणालीचें परिपूर्ण अपग्रेड आसा जें तुमकां परिपूर्ण पाचवें इंधन दिता. युरोपीय आनी अमेरिकन लोक ग्रिलांतल्या पारंपारीक कोळशाच्या जाग्यार नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो उपेग करतात. सैमीक नाल्ल पेट्रोलियम वा हेर हानीकारक पदार्थ जळपी विस्पांपसून अन्न सुरक्षीत दवरता आनी धुंवर नाशिल्लो आनी वास नाशिल्लो आसता.

सक्रीय नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो पिठो करून सक्रिय नाल्लाच्या कोळसो तयार करूं येता. ताचो उपेग सांड उदकांत आनी पिवपाच्या उदकांत शुध्दीकरण, रंगविरयतीकरण, डिक्लोरीनीकरण आनी गंधनाशक करपाखातीर करतात.

कुकडां खावप

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक लागून गोरवां, दुकर आनी हेर कुकडां खावंक मेळटा हें नव्या संशोधनांतल्यान सिद्ध जालां. ह्या नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाच्या आहाराक लागून रोग उणे जावंक शकतात आनी तांचें आयुश्य वाडूंक शकता.

वैयक्तीक काळजी

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक एक अद्भुत मॉइस्चरायझर आनी शुध्दीकरण गूण आशिल्ल्यान, ताचो वापर वैयक्तीक काळजी उत्पादांत करतात, जशे की शाबू, टूथपेस्ट आदी.नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याच्या दांत धवे करपाचेरूय कांय लोकप्रिय उत्पाद तुमकां दुकानांनी मेळूं येतात.

हें नांव

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो पारंपारीक कोळशांक ब्रिकेट हो एकदम बरो पर्याय

पारंपारीक कोळशाच्या तुळेंत नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक उल्लेखनीय फायदे आसात:· · ·

– तो 100% शुध्द सैमीक जैवद्रव्याचो कोळसो आसून तातूंत रसायनां घाल्लीं नात. ताका झाडां कापपाची गरज ना हाची आमी हमी दितात!
– अद्वितीय आकाराक लागून सोंपें प्रज्वलन.
– सुसंगत, सम, आनी अदमासाक येवपी जळपाचो वेळ.
– चड काळ जळपाक. तो उण्यांत उणो ३ वरां जळूंक शकता, जो पारंपारीक कोळशापरस ६ पटीन चड आसा.
– हेर कोळशापरस बेगीन तापता.ताचें उश्णताय मोल व्हड (5500-7000 किग्रॅ./किग्रॅ) आसता आनी पारंपारीक कोळशापरस चड गरम जळटा.
– निवळ जळप. वास आनी धुंवर ना.
– उरिल्ली राख उणी करप. तातूंत कोळशापरस (२०-४०%) भस्म प्रमाण खूब उणें (२-१०%) आसता.
– बार्बेक्यू खातीर उणे कोळसो जाय पडटा. १ पाउंड नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो म्हणल्यार २ पाउंड पारंपारीक कोळसो.

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग :
– तुमच्या बार्बेक्यू खातीर नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो
– सक्रिय नाल्लाचो कोळसो
– वैयक्तीक काळजी
– कुकडां खावप

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग

नाल्लाच्या कवचापसून तयार केल्लीं बीबीक्यू कोळशाचीं ब्रिकेटां

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तुमच्या बार्बेक्यू प्रणालीचें परिपूर्ण अपग्रेड आसा जें तुमकां परिपूर्ण पाचवें इंधन दिता. युरोपीय आनी अमेरिकन लोक ग्रिलांतल्या पारंपारीक कोळशाच्या जाग्यार नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो उपेग करतात. सैमीक नाल्ल पेट्रोलियम वा हेर हानीकारक पदार्थ जळपी विस्पांपसून अन्न सुरक्षीत दवरता आनी धुंवर नाशिल्लो आनी वास नाशिल्लो आसता.

सक्रीय नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो पिठो करून सक्रिय नाल्लाच्या कोळसो तयार करूं येता. ताचो उपेग सांड उदकांत आनी पिवपाच्या उदकांत शुध्दीकरण, रंगविरयतीकरण, डिक्लोरीनीकरण आनी गंधनाशक करपाखातीर करतात.

कुकडां खावप

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक लागून गोरवां, दुकर आनी हेर कुकडां खावंक मेळटा हें नव्या संशोधनांतल्यान सिद्ध जालां. ह्या नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाच्या आहाराक लागून रोग उणे जावंक शकतात आनी तांचें आयुश्य वाडूंक शकता.

वैयक्तीक काळजी

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक एक अद्भुत मॉइस्चरायझर आनी शुध्दीकरण गूण आशिल्ल्यान, ताचो वापर वैयक्तीक काळजी उत्पादांत करतात, जशे की शाबू, टूथपेस्ट आदी.नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याच्या दांत धवे करपाचेरूय कांय लोकप्रिय उत्पाद तुमकां दुकानांनी मेळूं येतात.

हें नांव

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो पारंपारीक कोळशांक ब्रिकेट हो एकदम बरो पर्याय

पारंपारीक कोळशाच्या तुळेंत नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक उल्लेखनीय फायदे आसात:· · ·

– तो 100% शुध्द सैमीक जैवद्रव्याचो कोळसो आसून तातूंत रसायनां घाल्लीं नात. ताका झाडां कापपाची गरज ना हाची आमी हमी दितात!
– अद्वितीय आकाराक लागून सोंपें प्रज्वलन.
– सुसंगत, सम, आनी अदमासाक येवपी जळपाचो वेळ.
– चड काळ जळपाक. तो उण्यांत उणो ३ वरां जळूंक शकता, जो पारंपारीक कोळशापरस ६ पटीन चड आसा.
– हेर कोळशापरस बेगीन तापता.ताचें उश्णताय मोल व्हड (5500-7000 किग्रॅ./किग्रॅ) आसता आनी पारंपारीक कोळशापरस चड गरम जळटा.
– निवळ जळप. वास आनी धुंवर ना.
– उरिल्ली राख उणी करप. तातूंत कोळशापरस (२०-४०%) भस्म प्रमाण खूब उणें (२-१०%) आसता.
– बार्बेक्यू खातीर उणे कोळसो जाय पडटा. १ पाउंड नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो म्हणल्यार २ पाउंड पारंपारीक कोळसो.

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग :
– तुमच्या बार्बेक्यू खातीर नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो
– सक्रिय नाल्लाचो कोळसो
– वैयक्तीक काळजी
– कुकडां खावप

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग

नाल्लाच्या कवचापसून तयार केल्लीं बीबीक्यू कोळशाचीं ब्रिकेटां

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तुमच्या बार्बेक्यू प्रणालीचें परिपूर्ण अपग्रेड आसा जें तुमकां परिपूर्ण पाचवें इंधन दिता. युरोपीय आनी अमेरिकन लोक ग्रिलांतल्या पारंपारीक कोळशाच्या जाग्यार नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो उपेग करतात. सैमीक नाल्ल पेट्रोलियम वा हेर हानीकारक पदार्थ जळपी विस्पांपसून अन्न सुरक्षीत दवरता आनी धुंवर नाशिल्लो आनी वास नाशिल्लो आसता.

सक्रीय नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो पिठो करून सक्रिय नाल्लाच्या कोळसो तयार करूं येता. ताचो उपेग सांड उदकांत आनी पिवपाच्या उदकांत शुध्दीकरण, रंगविरयतीकरण, डिक्लोरीनीकरण आनी गंधनाशक करपाखातीर करतात.

कुकडां खावप

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक लागून गोरवां, दुकर आनी हेर कुकडां खावंक मेळटा हें नव्या संशोधनांतल्यान सिद्ध जालां. ह्या नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाच्या आहाराक लागून रोग उणे जावंक शकतात आनी तांचें आयुश्य वाडूंक शकता.

वैयक्तीक काळजी

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक एक अद्भुत मॉइस्चरायझर आनी शुध्दीकरण गूण आशिल्ल्यान, ताचो वापर वैयक्तीक काळजी उत्पादांत करतात, जशे की शाबू, टूथपेस्ट आदी.नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याच्या दांत धवे करपाचेरूय कांय लोकप्रिय उत्पाद तुमकां दुकानांनी मेळूं येतात.

हें नांव

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो पारंपारीक कोळशांक ब्रिकेट हो एकदम बरो पर्याय

पारंपारीक कोळशाच्या तुळेंत नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक उल्लेखनीय फायदे आसात:· · ·

– तो 100% शुध्द सैमीक जैवद्रव्याचो कोळसो आसून तातूंत रसायनां घाल्लीं नात. ताका झाडां कापपाची गरज ना हाची आमी हमी दितात!
– अद्वितीय आकाराक लागून सोंपें प्रज्वलन.
– सुसंगत, सम, आनी अदमासाक येवपी जळपाचो वेळ.
– चड काळ जळपाक. तो उण्यांत उणो ३ वरां जळूंक शकता, जो पारंपारीक कोळशापरस ६ पटीन चड आसा.
– हेर कोळशापरस बेगीन तापता.ताचें उश्णताय मोल व्हड (5500-7000 किग्रॅ./किग्रॅ) आसता आनी पारंपारीक कोळशापरस चड गरम जळटा.
– निवळ जळप. वास आनी धुंवर ना.
– उरिल्ली राख उणी करप. तातूंत कोळशापरस (२०-४०%) भस्म प्रमाण खूब उणें (२-१०%) आसता.
– बार्बेक्यू खातीर उणे कोळसो जाय पडटा. १ पाउंड नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो म्हणल्यार २ पाउंड पारंपारीक कोळसो.

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग :
– तुमच्या बार्बेक्यू खातीर नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो
– सक्रिय नाल्लाचो कोळसो
– वैयक्तीक काळजी
– कुकडां खावप

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग

नाल्लाच्या कवचापसून तयार केल्लीं बीबीक्यू कोळशाचीं ब्रिकेटां

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तुमच्या बार्बेक्यू प्रणालीचें परिपूर्ण अपग्रेड आसा जें तुमकां परिपूर्ण पाचवें इंधन दिता. युरोपीय आनी अमेरिकन लोक ग्रिलांतल्या पारंपारीक कोळशाच्या जाग्यार नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो उपेग करतात. सैमीक नाल्ल पेट्रोलियम वा हेर हानीकारक पदार्थ जळपी विस्पांपसून अन्न सुरक्षीत दवरता आनी धुंवर नाशिल्लो आनी वास नाशिल्लो आसता.

सक्रीय नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो पिठो करून सक्रिय नाल्लाच्या कोळसो तयार करूं येता. ताचो उपेग सांड उदकांत आनी पिवपाच्या उदकांत शुध्दीकरण, रंगविरयतीकरण, डिक्लोरीनीकरण आनी गंधनाशक करपाखातीर करतात.

कुकडां खावप

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक लागून गोरवां, दुकर आनी हेर कुकडां खावंक मेळटा हें नव्या संशोधनांतल्यान सिद्ध जालां. ह्या नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाच्या आहाराक लागून रोग उणे जावंक शकतात आनी तांचें आयुश्य वाडूंक शकता.

वैयक्तीक काळजी

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक एक अद्भुत मॉइस्चरायझर आनी शुध्दीकरण गूण आशिल्ल्यान, ताचो वापर वैयक्तीक काळजी उत्पादांत करतात, जशे की शाबू, टूथपेस्ट आदी.नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याच्या दांत धवे करपाचेरूय कांय लोकप्रिय उत्पाद तुमकां दुकानांनी मेळूं येतात.

हें नांव

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो पारंपारीक कोळशांक ब्रिकेट हो एकदम बरो पर्याय

पारंपारीक कोळशाच्या तुळेंत नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक उल्लेखनीय फायदे आसात:· · ·

– तो 100% शुध्द सैमीक जैवद्रव्याचो कोळसो आसून तातूंत रसायनां घाल्लीं नात. ताका झाडां कापपाची गरज ना हाची आमी हमी दितात!
– अद्वितीय आकाराक लागून सोंपें प्रज्वलन.
– सुसंगत, सम, आनी अदमासाक येवपी जळपाचो वेळ.
– चड काळ जळपाक. तो उण्यांत उणो ३ वरां जळूंक शकता, जो पारंपारीक कोळशापरस ६ पटीन चड आसा.
– हेर कोळशापरस बेगीन तापता.ताचें उश्णताय मोल व्हड (5500-7000 किग्रॅ./किग्रॅ) आसता आनी पारंपारीक कोळशापरस चड गरम जळटा.
– निवळ जळप. वास आनी धुंवर ना.
– उरिल्ली राख उणी करप. तातूंत कोळशापरस (२०-४०%) भस्म प्रमाण खूब उणें (२-१०%) आसता.
– बार्बेक्यू खातीर उणे कोळसो जाय पडटा. १ पाउंड नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो म्हणल्यार २ पाउंड पारंपारीक कोळसो.

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग :
– तुमच्या बार्बेक्यू खातीर नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो
– सक्रिय नाल्लाचो कोळसो
– वैयक्तीक काळजी
– कुकडां खावप

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग

नाल्लाच्या कवचापसून तयार केल्लीं बीबीक्यू कोळशाचीं ब्रिकेटां

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तुमच्या बार्बेक्यू प्रणालीचें परिपूर्ण अपग्रेड आसा जें तुमकां परिपूर्ण पाचवें इंधन दिता. युरोपीय आनी अमेरिकन लोक ग्रिलांतल्या पारंपारीक कोळशाच्या जाग्यार नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो उपेग करतात. सैमीक नाल्ल पेट्रोलियम वा हेर हानीकारक पदार्थ जळपी विस्पांपसून अन्न सुरक्षीत दवरता आनी धुंवर नाशिल्लो आनी वास नाशिल्लो आसता.

सक्रीय नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो पिठो करून सक्रिय नाल्लाच्या कोळसो तयार करूं येता. ताचो उपेग सांड उदकांत आनी पिवपाच्या उदकांत शुध्दीकरण, रंगविरयतीकरण, डिक्लोरीनीकरण आनी गंधनाशक करपाखातीर करतात.

कुकडां खावप

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक लागून गोरवां, दुकर आनी हेर कुकडां खावंक मेळटा हें नव्या संशोधनांतल्यान सिद्ध जालां. ह्या नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाच्या आहाराक लागून रोग उणे जावंक शकतात आनी तांचें आयुश्य वाडूंक शकता.

वैयक्तीक काळजी

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक एक अद्भुत मॉइस्चरायझर आनी शुध्दीकरण गूण आशिल्ल्यान, ताचो वापर वैयक्तीक काळजी उत्पादांत करतात, जशे की शाबू, टूथपेस्ट आदी.नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याच्या दांत धवे करपाचेरूय कांय लोकप्रिय उत्पाद तुमकां दुकानांनी मेळूं येतात.

हें नांव

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो पारंपारीक कोळशांक ब्रिकेट हो एकदम बरो पर्याय

पारंपारीक कोळशाच्या तुळेंत नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक उल्लेखनीय फायदे आसात:· · ·

– तो 100% शुध्द सैमीक जैवद्रव्याचो कोळसो आसून तातूंत रसायनां घाल्लीं नात. ताका झाडां कापपाची गरज ना हाची आमी हमी दितात!
– अद्वितीय आकाराक लागून सोंपें प्रज्वलन.
– सुसंगत, सम, आनी अदमासाक येवपी जळपाचो वेळ.
– चड काळ जळपाक. तो उण्यांत उणो ३ वरां जळूंक शकता, जो पारंपारीक कोळशापरस ६ पटीन चड आसा.
– हेर कोळशापरस बेगीन तापता.ताचें उश्णताय मोल व्हड (5500-7000 किग्रॅ./किग्रॅ) आसता आनी पारंपारीक कोळशापरस चड गरम जळटा.
– निवळ जळप. वास आनी धुंवर ना.
– उरिल्ली राख उणी करप. तातूंत कोळशापरस (२०-४०%) भस्म प्रमाण खूब उणें (२-१०%) आसता.
– बार्बेक्यू खातीर उणे कोळसो जाय पडटा. १ पाउंड नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो म्हणल्यार २ पाउंड पारंपारीक कोळसो.

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग :
– तुमच्या बार्बेक्यू खातीर नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो
– सक्रिय नाल्लाचो कोळसो
– वैयक्तीक काळजी
– कुकडां खावप

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग

नाल्लाच्या कवचापसून तयार केल्लीं बीबीक्यू कोळशाचीं ब्रिकेटां

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तुमच्या बार्बेक्यू प्रणालीचें परिपूर्ण अपग्रेड आसा जें तुमकां परिपूर्ण पाचवें इंधन दिता. युरोपीय आनी अमेरिकन लोक ग्रिलांतल्या पारंपारीक कोळशाच्या जाग्यार नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो उपेग करतात. सैमीक नाल्ल पेट्रोलियम वा हेर हानीकारक पदार्थ जळपी विस्पांपसून अन्न सुरक्षीत दवरता आनी धुंवर नाशिल्लो आनी वास नाशिल्लो आसता.

सक्रीय नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो पिठो करून सक्रिय नाल्लाच्या कोळसो तयार करूं येता. ताचो उपेग सांड उदकांत आनी पिवपाच्या उदकांत शुध्दीकरण, रंगविरयतीकरण, डिक्लोरीनीकरण आनी गंधनाशक करपाखातीर करतात.

कुकडां खावप

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक लागून गोरवां, दुकर आनी हेर कुकडां खावंक मेळटा हें नव्या संशोधनांतल्यान सिद्ध जालां. ह्या नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाच्या आहाराक लागून रोग उणे जावंक शकतात आनी तांचें आयुश्य वाडूंक शकता.

वैयक्तीक काळजी

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक एक अद्भुत मॉइस्चरायझर आनी शुध्दीकरण गूण आशिल्ल्यान, ताचो वापर वैयक्तीक काळजी उत्पादांत करतात, जशे की शाबू, टूथपेस्ट आदी.नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याच्या दांत धवे करपाचेरूय कांय लोकप्रिय उत्पाद तुमकां दुकानांनी मेळूं येतात.

हें नांव

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो पारंपारीक कोळशांक ब्रिकेट हो एकदम बरो पर्याय

पारंपारीक कोळशाच्या तुळेंत नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक उल्लेखनीय फायदे आसात:· · ·

– तो 100% शुध्द सैमीक जैवद्रव्याचो कोळसो आसून तातूंत रसायनां घाल्लीं नात. ताका झाडां कापपाची गरज ना हाची आमी हमी दितात!
– अद्वितीय आकाराक लागून सोंपें प्रज्वलन.
– सुसंगत, सम, आनी अदमासाक येवपी जळपाचो वेळ.
– चड काळ जळपाक. तो उण्यांत उणो ३ वरां जळूंक शकता, जो पारंपारीक कोळशापरस ६ पटीन चड आसा.
– हेर कोळशापरस बेगीन तापता.ताचें उश्णताय मोल व्हड (5500-7000 किग्रॅ./किग्रॅ) आसता आनी पारंपारीक कोळशापरस चड गरम जळटा.
– निवळ जळप. वास आनी धुंवर ना.
– उरिल्ली राख उणी करप. तातूंत कोळशापरस (२०-४०%) भस्म प्रमाण खूब उणें (२-१०%) आसता.
– बार्बेक्यू खातीर उणे कोळसो जाय पडटा. १ पाउंड नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो म्हणल्यार २ पाउंड पारंपारीक कोळसो.

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग :
– तुमच्या बार्बेक्यू खातीर नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो
– सक्रिय नाल्लाचो कोळसो
– वैयक्तीक काळजी
– कुकडां खावप

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग

नाल्लाच्या कवचापसून तयार केल्लीं बीबीक्यू कोळशाचीं ब्रिकेटां

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तुमच्या बार्बेक्यू प्रणालीचें परिपूर्ण अपग्रेड आसा जें तुमकां परिपूर्ण पाचवें इंधन दिता. युरोपीय आनी अमेरिकन लोक ग्रिलांतल्या पारंपारीक कोळशाच्या जाग्यार नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो उपेग करतात. सैमीक नाल्ल पेट्रोलियम वा हेर हानीकारक पदार्थ जळपी विस्पांपसून अन्न सुरक्षीत दवरता आनी धुंवर नाशिल्लो आनी वास नाशिल्लो आसता.

सक्रीय नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो पिठो करून सक्रिय नाल्लाच्या कोळसो तयार करूं येता. ताचो उपेग सांड उदकांत आनी पिवपाच्या उदकांत शुध्दीकरण, रंगविरयतीकरण, डिक्लोरीनीकरण आनी गंधनाशक करपाखातीर करतात.

कुकडां खावप

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक लागून गोरवां, दुकर आनी हेर कुकडां खावंक मेळटा हें नव्या संशोधनांतल्यान सिद्ध जालां. ह्या नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाच्या आहाराक लागून रोग उणे जावंक शकतात आनी तांचें आयुश्य वाडूंक शकता.

वैयक्तीक काळजी

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक एक अद्भुत मॉइस्चरायझर आनी शुध्दीकरण गूण आशिल्ल्यान, ताचो वापर वैयक्तीक काळजी उत्पादांत करतात, जशे की शाबू, टूथपेस्ट आदी.नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याच्या दांत धवे करपाचेरूय कांय लोकप्रिय उत्पाद तुमकां दुकानांनी मेळूं येतात.

हें नांव

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कोळशाचे ब्रिकेट कारखानो : नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळशाचे ब्रिकेट कशे तयार करतात?

हें नांव

नाल्लाच्या कवचांत नाल्लाच्या तंतू (३०% मेरेन) आनी पिथ (७०% मेरेन) हांचो आस्पाव जाता. तातूंत भस्म सुमार ०.६% आनी लिग्निन सुमार ३६.५% आसता, जाका लागून ताका कोळशांत रुपांतर करपाक फाव तितले सहजतायेन मदत जाता.

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो हो सैमीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल असो जैव इंधन. लांकूड, केरोसीन आनी हेर जीवाश्म इंधन हांचेआड हो सगळ्यांत बरो इंधन पर्याय आसा. साउदी अरेबिया, लेबानन, सिरिया ह्या सारक्या मध्य उदेंतांत नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो हुक्का कोळसो (शिशा कोळसो) म्हणून वापरतात. युरोपांत आसतना ताचो उपेग बीबीक्यू (बार्बेक्यू) खातीर करतात.

नाल्लाच्या कवचांतल्यान कोळसो ब्रिकेट कसो तयार करचो हाचेर तंत्राचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तें तुमकां व्हड गिरेस्तकाय हाडटलें.

सवाय आनी भरपूर नाल्लाचे कवच खंय मेळटात?
फायदेशीर नाल्लाच्या कोळसो ब्रिकेट उत्पादन लायन बांदपाक, तुमी पयलीं कितें करचें तें म्हळ्यार व्हड प्रमाणांत नाल्लाचे कवच एकठांय करप.

लोक चड करून नाल्लाचें दूद पियेल्या उपरांत नाल्लाचे कवच उडयतात. नाल्लांनी गिरेस्त आशिल्ल्या जायत्या उश्ण कटिबंधीय देशांनी रस्त्या कुशीक, बाजारपेठेचेर आनी प्रक्रिया करपी कारखान्यांत जायते नाल्लाचे कवच रास केल्ले दिसतात. इंडोनेशिया हें नाल्ल स्वर्ग!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन (एफएओ) दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण इंडोनेशिया संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली नाल्ल उत्पादक देश आसून, 2020 वर्सा वट्ट उत्पादन 2 कोटी टन जालें.

इंडोनेशियांत ३४ लाख हेक्टर नाल्लाची लागवड आसा जी उश्ण कटिबंधीय हवामानाक लागून आदार मेळटा. सुमात्रा, जावा, सुलावेसी हीं नाल्ल कापणी करपाचीं मुखेल सुवाती आसात. नाल्लाच्या कवचाचें मोल इतलें सवाय आसा की ह्या सुवातांनी भरपूर नाल्लाचे कवच मेळूंक शकतात.

नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां कशीं करचीं?
नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तयार करपाची प्रक्रिया अशी आसा: कार्बोनायझ करप – कुसप – मिक्स करप – सुकवप – ब्रिकेट करप – पॅकिंग.

कार्बोनीकरण करप

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ह्या नांवान वळखतात
हें नांव हें नांव

नाल्लाच्या कवचांक कार्बनीकरण भट्टेंत घालून 1100° फाँरेनहाइट (590° से.) मेरेन तापयतात आनी मागीर निर्जल, ऑक्सिजन मुक्त, उच्च तापमान आनी चड दाबाच्या परिस्थितींत कार्बनीकरण करतात.

कृपया लक्षांत दवरात की कार्बनीकरण स्वता करचें पडटलें. अर्थांत, तुमी खूब उण्या खर्चाची कार्बनीकरण पद्दतय वेंचूंक शकतात. म्हळ्यार व्हडल्या खड्ड्यांत नाल्लाची कुडकी जळोवप. पूण पुराय प्रक्रिया तुमकां 2 वरां वा चड वेळ लागूं येता.

कुसळप

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो कवचाचो आकार दवरता वा कार्बनीकरण जाले उपरांत कुडके जातात. कोळशाचीं ब्रिकेटां करचे पयलीं हातोड्याचो क्रशर वापरून तीं ३-५ मिमी

नाल्लाचें कवच कुसकुसपाक हातोडो क्रशर वापरात

नाल्लाच्या कोळशाची पिठो आकार दिवपाक खूब सोंपें आसता आनी ताका लागून मशीन घालप उणें जावं येता. कणांचो आकार जितलो ल्हान आसता तितलेच कोळशाच्या ब्रिकेटांत दाबप सोंपें जाता.

मिश्रण करप

हें नांव

कार्बन नाल्लाच्या पिठ्याक चिकटपणा नाशिल्ल्यान कोळशाच्या पिठ्यांनी बांदपी आनी उदक घालप गरजेचें आसता. मागीर तीं एकठांय अॅमिक्सरांत भरसून.

1 हें नांव. बाइंडर: कॉर्न स्टार्च आनी कसावा स्टार्च सारकिले सैमीक खाद्य दर्जाचे बाइंडर वापरात. तातूंत कसलेंच भरपी पदार्थ (अँथ्रेसाइट, माती आदी) नासतात आनी ते शंबर टक्के रसायन मुक्त आसतात. चड करून बांदपी प्रमाण ३-५% आसता.

2 हें नांव. उदक: कोळशाचो ओलसाण भरसल्या उपरांत २०-२५% आसचो. ओलसाण बरोबर आसा काय ना तें कशें कळचें? एक मुठी मिश्र कोळसो धरून हातान चिमटी मारचो. कोळसो पिठो सुटलो ना जाल्यार आर्द्रताय मानकाक पावला.

3 हें नांव. भरसण: जितलें पुराय भरसण जाता तितलें ब्रिकेटांचो दर्जो चड आसता.

सुकवप

नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्यांतलें उदकाचें प्रमाण १०% परस उणें करपाखातीर ड्रायर सज्ज केल्लें आसता. जितलें ओलसाणीचें प्रमाण उणें आसतलें तितलें तें बरें जळटा.

ब्रिकेट घालप

सुकयल्या उपरांत कार्बन नाल्लाची पिठो रोलर प्रकारच्या ब्रिकेट मशीनांत धाडटात. चड तापमानांत आनी चड दाबाखाला, पिठो ब्रिकेट जावन गुळे तयार करतात, आनी मागीर यंत्रांतल्यान सुळसुळीतपणान सकयल लोळटा.

गोलाचे आकार तकली, अंडाकार, वाटकुळे आनी चौकोनी आसूं येतात. नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याक ब्रिकेट करून वेगवेगळे प्रकारचे गुळे

करतात

पॅकिंग आनी विक्री

सील केल्ल्या प्लास्टीक पोतयेंत नाल्लाच्या कोळशाचीं ब्रिकेटां पॅक करून विकचीं.

नाल्लाचो कोळसो पारंपारीक कोळशांक ब्रिकेट हो एकदम बरो पर्याय

पारंपारीक कोळशाच्या तुळेंत नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक उल्लेखनीय फायदे आसात:· · ·

– तो 100% शुध्द सैमीक जैवद्रव्याचो कोळसो आसून तातूंत रसायनां घाल्लीं नात. ताका झाडां कापपाची गरज ना हाची आमी हमी दितात!
– अद्वितीय आकाराक लागून सोंपें प्रज्वलन.
– सुसंगत, सम, आनी अदमासाक येवपी जळपाचो वेळ.
– चड काळ जळपाक. तो उण्यांत उणो ३ वरां जळूंक शकता, जो पारंपारीक कोळशापरस ६ पटीन चड आसा.
– हेर कोळशापरस बेगीन तापता.ताचें उश्णताय मोल व्हड (5500-7000 किग्रॅ./किग्रॅ) आसता आनी पारंपारीक कोळशापरस चड गरम जळटा.
– निवळ जळप. वास आनी धुंवर ना.
– उरिल्ली राख उणी करप. तातूंत कोळशापरस (२०-४०%) भस्म प्रमाण खूब उणें (२-१०%) आसता.
– बार्बेक्यू खातीर उणे कोळसो जाय पडटा. १ पाउंड नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो म्हणल्यार २ पाउंड पारंपारीक कोळसो.

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग :
– तुमच्या बार्बेक्यू खातीर नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो
– सक्रिय नाल्लाचो कोळसो
– वैयक्तीक काळजी
– कुकडां खावप

नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचे उपेग

नाल्लाच्या कवचापसून तयार केल्लीं बीबीक्यू कोळशाचीं ब्रिकेटां

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो तुमच्या बार्बेक्यू प्रणालीचें परिपूर्ण अपग्रेड आसा जें तुमकां परिपूर्ण पाचवें इंधन दिता. युरोपीय आनी अमेरिकन लोक ग्रिलांतल्या पारंपारीक कोळशाच्या जाग्यार नाल्लाच्या कोळशाच्या ब्रिकेटांचो उपेग करतात. सैमीक नाल्ल पेट्रोलियम वा हेर हानीकारक पदार्थ जळपी विस्पांपसून अन्न सुरक्षीत दवरता आनी धुंवर नाशिल्लो आनी वास नाशिल्लो आसता.

सक्रीय नाल्लाचो कोळसो

नाल्लाच्या कवचाचो कोळसो पिठो करून सक्रिय नाल्लाच्या कोळसो तयार करूं येता. ताचो उपेग सांड उदकांत आनी पिवपाच्या उदकांत शुध्दीकरण, रंगविरयतीकरण, डिक्लोरीनीकरण आनी गंधनाशक करपाखातीर करतात.

कुकडां खावप

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक लागून गोरवां, दुकर आनी हेर कुकडां खावंक मेळटा हें नव्या संशोधनांतल्यान सिद्ध जालां. ह्या नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाच्या आहाराक लागून रोग उणे जावंक शकतात आनी तांचें आयुश्य वाडूंक शकता.

वैयक्तीक काळजी

नाल्लाच्या कवचाच्या कोळशाक एक अद्भुत मॉइस्चरायझर आनी शुध्दीकरण गूण आशिल्ल्यान, ताचो वापर वैयक्तीक काळजी उत्पादांत करतात, जशे की शाबू, टूथपेस्ट आदी.नाल्लाच्या कोळशाच्या पिठ्याच्या दांत धवे करपाचेरूय कांय लोकप्रिय उत्पाद तुमकां दुकानांनी मेळूं येतात.

हें नांव