Posted on

ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ቅርፊት ኮኮናት ኣብ ካርቦናይዜሽን እቶን ኣእቲኻ፡ ናብ 1100°F (590°C) ኣውዕዮ፡ ድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ ማይ ዘይብሉ፡ ኦክስጅን ዘይብሉ፡ ልዑል ሙቐትን ልዑል ጸቕጥን ዘለዎ ኩነታት ካርቦን ይግበር።

ካርቦናይዜሽን ባዕልኻ ክትገብር ከምዘለካ ኣስተውዕል። ብርግጽ ኣዝዩ ትሑት ወጻኢታት ዘለዎ ኣገባብ ካርቦናይዜሽን እውን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ማለት ቆርቆሮ ኮኮናት ኣብ ዓቢ ጉድጓድ ምንዳድ። እቲ ምሉእ መስርሕ ግን 2 ሰዓታት ወይ ልዕሊኡ ክወስደልካ ይኽእል እዩ።

ምጭፍላቕ

ፍሓም ቅርፊት ኮኮናት ቅርጺ ቅርፊት ይሕሉ ወይ ድሕሪ ካርቦናይዝድ ናብ ቁርጽራጽ ይስበር። ቅድሚ ናይ ፈሓም ብሪኬት ምግባርካ ብመዶሻ ጨፍላቒ ተጠቒምካ ናብ 3-5 ሚ.ሜ ፓውደር ምጭፍላቕ።

ንቅርፊት ኮኮናት ንምጭፍላቕ መዶሻ ጨፍላቒ ተጠቐም

ፓውደር ፈሓም ኮኮናት ንቅርጺ ኣዝዩ ዝቐለለን ምብስባስ ማሽን ከጉድልን ይኽእል። እቲ ንጥረ ነገራት ብዝነኣሰ መጠን፡ ናብ ፍሓም ብሪኬት ክትጽቀጥ ይቐልል።

ምትሕውዋስ

ፓውደር ካርቦን ኮኮናት ምልክዕነት ስለዘይብሉ፡ ኣብቲ ዱኹዒ ፈሓም መጠርነፊን ማይን ምውሳኽ የድሊ። ድሕሪኡ ኣብ ኣሚክሰር ብሓባር ንሕውሶም።

1. መጠርነፊ፦ ከም ስታርች ቆሎን ስታርች ካሳቫን ዝኣመሰሉ ተፈጥሮኣዊ ንመግቢ ዝምጥን መጠርነፍቲ ተጠቐም። ዝኾነ መመላእታ (ኣንትራሳይት፡ ጭቃ ወዘተ) ዘይሓዙ ኮይኖም 100% ካብ ኬሚካል ነጻ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ሬሾ መጠርነፊ ካብ 3-5% ይኸውን።

2. ማይ፦ ድሕሪ ምሕዋስ ርስሓት ፈሓም ካብ 20-25% ክኸውን ኣለዎ። እቲ ርስሓት ok ድዩ ኣይኮነን ብኸመይ ንፈልጥ? ብኣጻብዕ ዝቑጸር ዝተሓዋወሰ ፈሓም ሒዝካ ብኢድካ ምቕንጣጥ። እቲ ዱቄት ፈሓም እንተዘይተፈትሐ፡ እቲ ርስሓት ኣብቲ ደረጃ በጺሑ’ሎ።

3. ምትሕውዋስ፡- ምሉእ ብምሉእ ብዝተሓዋወሰ መጠን፡ ጽሬት ብሪኬት ዝለዓለ ይኸውን።

ምንቃጽ

መደርቕ ትሕዝቶ ማይ ዱቄት ፈሓም ኮኮናት ትሕቲ 10% ንኽኸውን ዝተዓጠቐ እዩ። ደረጃ ርስሓት ብዝተሓተ መጠን ዝሓሸ ይቃጸል።

ብሪኬት ምግባር

ድሕሪ ምንቃጽ፡ እቲ ካርቦን ኮኮናት ፓውደር ናብ ሮለር ዝዓይነቱ ብሪኬት ማሽን ይለኣኽ። ኣብ ትሕቲ ልዑል ሙቐትን ልዑል ጸቕጥን፡ እቲ ዱኹዒ ናብ ኩዕሶታት ይቕየር ኣሎ፡ ድሕሪኡ ድማ ብዘይ ገለ ጸገም ካብቲ ማሽን ንታሕቲ ይጥወ።

እቶም ቅርጽታት ኩዕሶ መንበር፣ ሞላሊት፣ ክቡብን ርብዕን ክኾኑ ይኽእሉ። ዱቄት ፈሓም ኮኮናት ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኩዕሶታት

ብብሪኬት ይቕየር

ምዕሻግን ምሻጥን

ኣብቲ ዝተዓጽወ ፕላስቲክ ቦርሳታት ናይ ኮኮናት ፈሓም ብሪኬት ዓሺግካ ምሻጥ።

ፍሓም ኮኮናት

ፋብሪካ ብሪኬት ፈሓም ኮኮናት : ካብ ቅርፊት ኮኮናት ከመይ ጌርና ብሪኬት ፈሓም ንሰርሕ?

እቲ ቅርፊት ኮኮናት ብፋይበር ኮኮናት (ክሳብ 30%)ን ፒት (ክሳብ 70%)ን ዝቖመ እዩ። ትሕዝቶ ሓሙኽሽቱ ኣስታት 0.6% ሊግኒን ድማ ኣስታት 36.5% ኮይኑ፡ እዚ ድማ ብመጠኑ ብቐሊሉ ናብ ፈሓም ንምቕያር ይሕግዝ።

ኮኮናት ሸል ፈሓም ተፈጥሮኣውን ንከባቢ ዝምችእን ባዮፍዩል እዩ። ኣንጻር ዕንጨይቲ፡ ነዳዲ፡ ካልእ ቅሪተ-ኣካላት ነዳዲ ዝበለጸ መተካእታ ነዳዲ እዩ። ኣብ ከም ስዑዲ ዓረብ፡ ሊባኖስን ሶርያን ዝኣመሰላ ማእከላይ ምብራቕ፡ ብሪኬት ፈሓም ኮኮናት ከም ከሰል ሽጋራ (ፈሓም ሺሻ) ይጥቀሙ። ኣብ ኤውሮጳ እንከሎ፡ ንባርቤኪው (ባርቤኪው) ይጥቀመሉ።

ካብ ቅርፊት ኮኮናት ከመይ ጌርካ ፍሓም ብሪኬት ትሰርሕ ዝብል ሜላ መሊኽካ ግበር፣ ዓቢ ሃብቲ ከምጽኣልካ እዩ።

ርካሽን ብብዝሕን ቅርፊት ኮኮናት ኣበይ ትረክብ?
መኽሰብ ዘለዎ መስመር ምፍራይ ብሪኬት ፈሓም ኮኮናት ንምህናጽ፡ መጀመርታ ክትገብሮ ዘለካ፡ ብብዝሒ ቅርፊት ኮኮናት ምእካብ እዩ።

ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ጸባ ኮኮናት ምስ ሰተዩ ቅርፊት ኮኮናት ይድርብይዎ። ኣብ ብዙሓት ብኮኮናት ዝሃብተማ ትሮፒካዊ ሃገራት፡ ብዙሓት ቅርፊት ኮኮናት ኣብ ወሰን ጽርግያታትን ዕዳጋታትን መስርሒ ትካላትን ተደራሪቡ ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ። ኢንዶነዥያ ኮኮናት መንግስተ ሰማይ እያ!

ብመሰረት ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት (FAO) ዝቐረበ ስታቲስቲክስ፡ ኢንዶነዥያ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ኣፍራዪት ኮኮናት ኮይና፡ ኣብ 2020 ብድምር 20 ሚልዮን ቶን ምህርቲ ኣመዝጊባ።

ኢንዶነዥያ ብትሮፒካዊ ክሊማ ዝድገፍ 3.4 ሚልዮን ሄክታር መትከሊ ኮኮናት ኣለዋ። ሱማትራ፡ ጃቫን ሱላዌሲን ቀንዲ መእከቢ ኮኮናት እየን። ዋጋ ቅርፊት ኮኮናት ኣዝዩ ርካሽ ብምዃኑ ኣብዞም ቦታታት ብብዝሒ ቅርፊት ኮኮናት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ኮኮናት ፈሓም ብሪኬት ብኸመይ ንሰርሕ?
መስርሕ ምፍራይ ፈሓም ቆርበት ኮኮናት፡ ካርቦናይዝ ምግባር – ምጭፍላቕ – ምሕዋስ – ምንቃጽ – ብሪኬት – ምዕሻግ እዩ።

ካርቦናይዝ ምግባር

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ቅርፊት ኮኮናት ኣብ ካርቦናይዜሽን እቶን ኣእቲኻ፡ ናብ 1100°F (590°C) ኣውዕዮ፡ ድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ ማይ ዘይብሉ፡ ኦክስጅን ዘይብሉ፡ ልዑል ሙቐትን ልዑል ጸቕጥን ዘለዎ ኩነታት ካርቦን ይግበር።

ካርቦናይዜሽን ባዕልኻ ክትገብር ከምዘለካ ኣስተውዕል። ብርግጽ ኣዝዩ ትሑት ወጻኢታት ዘለዎ ኣገባብ ካርቦናይዜሽን እውን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ማለት ቆርቆሮ ኮኮናት ኣብ ዓቢ ጉድጓድ ምንዳድ። እቲ ምሉእ መስርሕ ግን 2 ሰዓታት ወይ ልዕሊኡ ክወስደልካ ይኽእል እዩ።

ምጭፍላቕ

ፍሓም ቅርፊት ኮኮናት ቅርጺ ቅርፊት ይሕሉ ወይ ድሕሪ ካርቦናይዝድ ናብ ቁርጽራጽ ይስበር። ቅድሚ ናይ ፈሓም ብሪኬት ምግባርካ ብመዶሻ ጨፍላቒ ተጠቒምካ ናብ 3-5 ሚ.ሜ ፓውደር ምጭፍላቕ።

ንቅርፊት ኮኮናት ንምጭፍላቕ መዶሻ ጨፍላቒ ተጠቐም

ፓውደር ፈሓም ኮኮናት ንቅርጺ ኣዝዩ ዝቐለለን ምብስባስ ማሽን ከጉድልን ይኽእል። እቲ ንጥረ ነገራት ብዝነኣሰ መጠን፡ ናብ ፍሓም ብሪኬት ክትጽቀጥ ይቐልል።

ምትሕውዋስ

ፓውደር ካርቦን ኮኮናት ምልክዕነት ስለዘይብሉ፡ ኣብቲ ዱኹዒ ፈሓም መጠርነፊን ማይን ምውሳኽ የድሊ። ድሕሪኡ ኣብ ኣሚክሰር ብሓባር ንሕውሶም።

1. መጠርነፊ፦ ከም ስታርች ቆሎን ስታርች ካሳቫን ዝኣመሰሉ ተፈጥሮኣዊ ንመግቢ ዝምጥን መጠርነፍቲ ተጠቐም። ዝኾነ መመላእታ (ኣንትራሳይት፡ ጭቃ ወዘተ) ዘይሓዙ ኮይኖም 100% ካብ ኬሚካል ነጻ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ሬሾ መጠርነፊ ካብ 3-5% ይኸውን።

2. ማይ፦ ድሕሪ ምሕዋስ ርስሓት ፈሓም ካብ 20-25% ክኸውን ኣለዎ። እቲ ርስሓት ok ድዩ ኣይኮነን ብኸመይ ንፈልጥ? ብኣጻብዕ ዝቑጸር ዝተሓዋወሰ ፈሓም ሒዝካ ብኢድካ ምቕንጣጥ። እቲ ዱቄት ፈሓም እንተዘይተፈትሐ፡ እቲ ርስሓት ኣብቲ ደረጃ በጺሑ’ሎ።

3. ምትሕውዋስ፡- ምሉእ ብምሉእ ብዝተሓዋወሰ መጠን፡ ጽሬት ብሪኬት ዝለዓለ ይኸውን።

ምንቃጽ

መደርቕ ትሕዝቶ ማይ ዱቄት ፈሓም ኮኮናት ትሕቲ 10% ንኽኸውን ዝተዓጠቐ እዩ። ደረጃ ርስሓት ብዝተሓተ መጠን ዝሓሸ ይቃጸል።

ብሪኬት ምግባር

ድሕሪ ምንቃጽ፡ እቲ ካርቦን ኮኮናት ፓውደር ናብ ሮለር ዝዓይነቱ ብሪኬት ማሽን ይለኣኽ። ኣብ ትሕቲ ልዑል ሙቐትን ልዑል ጸቕጥን፡ እቲ ዱኹዒ ናብ ኩዕሶታት ይቕየር ኣሎ፡ ድሕሪኡ ድማ ብዘይ ገለ ጸገም ካብቲ ማሽን ንታሕቲ ይጥወ።

እቶም ቅርጽታት ኩዕሶ መንበር፣ ሞላሊት፣ ክቡብን ርብዕን ክኾኑ ይኽእሉ። ዱቄት ፈሓም ኮኮናት ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኩዕሶታት

ብብሪኬት ይቕየር

ምዕሻግን ምሻጥን

ኣብቲ ዝተዓጽወ ፕላስቲክ ቦርሳታት ናይ ኮኮናት ፈሓም ብሪኬት ዓሺግካ ምሻጥ።

ፍሓም ኮኮናት ብሪኬት ንባህላዊ ፈሓም

ፍጹም ኣማራጺ እዩ።

ምስ ባህላዊ ፈሓም ክነጻጸር እንከሎ፡ ፈሓም ቆርበት ኮኮናት ብሉጽ ብልጫታት ኣለዎ፡· · ·

– 100% ጽሩይ ተፈጥሮኣዊ ባዮማስ ፈሓም ኮይኑ ኬሚካል ዘይተወሰኸሉ እዩ። ዝኾነ ኣግራብ ምቑራጽ ከምዘየድልዮ ውሕስነት ንህብ!
– ብሰንኪ ፍሉይ ቅርጺ ብቐሊሉ ምቅላዕ።
– ቅኑዕ፡ ልክዕን ክትግምቶ ዝከኣልን ናይ ምንዳድ ግዜ።
– ዝነውሐ ናይ ምንዳድ ግዜ። እንተወሓደ ን3 ሰዓታት ክቃጸል ይኽእል፡ እዚ ድማ ካብቲ ባህላዊ ፈሓም ብ6 ዕጽፊ ዝዛይድ እዩ።
– ካብ ካልኦት ፈሓም ብዝቐልጠፈ ይውዕይ።ዓቢ ናይ ካሎሪ ዋጋ (5500-7000 ኪሎ ካሎሪ/ኪግ) ዘለዎ ኮይኑ ካብ ባህላዊ ፈሓም ዝያዳ ውዑይ ይቃጸል።
– ምጽራይ ምንዳድ። ጨናን ትክን የለን።
– ተረፍ ሓሙኽሽቲ ምውራድ። ካብ ከሰል (20-40%) ኣዝዩ ዝወሓደ ትሕዝቶ ሓሙኽሽቲ (2-10%) ኣለዎ።
– ንባርቤኪው ውሑድ ፈሓም የድልዮ። 1 ፓውንድ ቅርፊት ኮኮናት ፈሓም ማዕረ 2 ፓውንድ ባህላዊ ፈሓም ይኸውን።

ኣጠቓቕማ ብሪኬት ፈሓም ኮኮናት :
– ንባርቤኪውኩም ዝኸውን ናይ ኮኮናት ሸል ፈሓም
– ንጡፍ ፈሓም ኮኮናት
– ውልቃዊ ክንክን
– መግቢ ደርሁ

ኣጠቓቕማ ብሪኬት ፈሓም ኮኮናት

ካብ ቅርፊት ኮኮናት ዝተሰርሐ ናይ ባርቤኪው ፈሓም ብሪኬት

ኮኮናት ሸል ፈሓም ፍጹም ቀጠልያ ነዳዲ ዝህበካ ባርቤኪው ስርዓትካ ፍጹም ምዕባይ እዩ። ህዝቢ ኤውሮጳን ኣመሪካን ኣብ ውሽጢ ግሪል ንዘሎ ባህላዊ ፈሓም ንምትካእ ብሪኬት ፈሓም ኮኮናት ይጥቀሙ። ተፈጥሮኣዊ ኮኮናት ንመግቢ ካብ ዝነድድ ነዳዲ ወይ ካልእ ጎዳእቲ ንጥረ ነገራት ውሑስ ይገብሮን ትኪ ዘይብሉን ጨናን የብሉን።

ንጡፍ ፈሓም ኮኮናት

ናይ ኮኮናት ሸል ፈሓም ፓውደር ናብቲ ንጡፍ ኮኮናት ፈሓም ክግበር ይከኣል። ኣብ ርስሓት ማይን ዝስተ ማይን ንመጽረዪ፡ ሕብሪ ምጉዳል፡ ምውጋድ ክሎሪንን ምፍታሕ ሽታን ይጥቀመሉ።

መግቢ ደርሁ

ፍሓም ቅርፊት ኮኮናት ንከብቲ፡ ሓሰማታትን ካልኦት ደርሁን ክምግብ ከም ዝኽእል ሓድሽ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ። እዚ ናይ ኮኮናት ቅርፊት ፈሓም ቀለብ ሕማማት ከጉድልን ዕድሚኦም ክውስኽን ይኽእል።

ውልቃዊ ክንክን

ፍሓም ቅርፊት ኮኮናት ዘገርም ሞይስቸራይዘርን ምጽራይን ባህርያት ስለ ዘለዎ፡ ኣብ ፍርያት ውልቃዊ ክንክን፡ ከም ሳሙና፡ መድሃኒት ስኒ ወዘተ ይጥቀመሉ።ገለ ህቡባት ፍርያት ኣብ ዱቄት ፈሓም ኮኮናት ምጽዓድ ኣስናን ኣብ ድኳናት እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።