Posted on

AGARWOOD SUGUW ƝƐFƆLI INDONESIYA KAN

NAFA

Agarwood ka danfara ni a jogoɲumanya sariyaw Ɛndonezi jamana na minnu bɛ daɲɛw kɔrɔ ɲɛfɔli, a ɲɛfɔcogo ani agarwood jogo ɲuman ka fara a maracogo kan ni jago yiriwali yiriwaliw ye san 5 (duuru) kɔnɔ, Ɛndonezi Agarwood tɔnba (ASGARIN) bɛ ɲinini kɛ agariw kan daɲɛ fila bɛɛ la ka sɔrɔko siraw, jogoɲumanya danfara ani jagokɛlaw ka taa jamanaw la minnu bɛ taa.

AGARWOOD KA ƝƐFƆLI

Agarwood ɲɛfɔli ka kɛɲɛ ni kunnafoniw ni kunnafoniw ye minnu sɔrɔla ASGARIN fɛ, o ye jiri gɛlɛn suguya dɔ ye min bɛ bɔ agarwood jiri la min bɛ agarwood bɔ min bɛ falen a yɛrɛ la, a bɛ sɛnɛ ni banakisɛ sɔrɔcogo ye, a ye fɛn dilannen ye ani a bɛ kɛ ni resin ye ani a bɛ ni fibre ye, a girinya bɛ a kasa bɔ ni a jenilen don.

AGARWOOD DAƝƐ ƝƐFƆLI

Agarwood kɔrɔ ka kɛɲɛ ni ASGARIN ka kunnafoniw ni kunnafoniw ye, o ye nin ye:
Agarwood resin ye: Sogo yɔrɔ gɛlɛn min kɔnɔ, mastic dalajɛlen caman bɛ sɔrɔ a la.
Sapwood agarwood ye: Jiri gɛlɛn yɔrɔ min na mastic dalajɛlen bɛ a hakɛ dɔgɔman na.
Mediocrtia garwood ye: Mastic daminɛ na dalajɛli nɔ ye carotid kan min bɛ sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin jiribulu finmanw na.
Agarwood suguyaw dɔnni Ɛndonezi jamana kɔnɔ Ka da bɛnkansɛbɛn kan min kɛra LIPI ɲininikɛyɔrɔ ni ASGARIN cɛ san 2006 kɔnɔ
• Aquilaria Mallaccensis (banakisɛ min bɛ wele ko Aquilaria Mallaccensis).
• Akiliri Bɛkariyana
• Akiliri Mikɔrɔkarpa (Aquilaria Microcarpa) ye
• Akiliri Hirta (Aquilaria Hirta) ye
• Akiliri Filɛri (Aquilaria Filaria) ye
• Gyrinops (banakisɛfagalanw) Spp
• Aquilaria Mallacensis (banakisɛfagalan min bɛ wele ko Aquilaria Mallacensis Enklea).

SUGUYA ƝƐFƆLIW

Ɛndonezi jamana na, agarwood bɛ se ka tila ka kɛ jogo fila ye: sapwood (min ka ɲi kosɛbɛ) ani Mediocrity suguya (cɛmancɛ ni duguma).

AGARWOOD KA ƝƐNABƆLI

Agarwood danfara bɛ kɛ ka da sannikɛla ka ɲinini kan ani jiri suguya / jogo ani suguya ɲɛfɔli (Aquilaria Mallacensis, Filaria, Gyrinops Spp) ka da jiri cogoya nafama kan. Agarwood, Agarwood ka danfara ye nin ye:
a.Blɔki/Stumps, Chips/flakes, Anchovies, Nuts ani Mugu.
ka wuli
c.Résine (BMW) ye .
d. Waste Ash (Tulu ni resin saniyalen) .

Agarwood mugu bɛ kɛ ni ninnu ye:
jirisunw
kɛnɛyako
Resin bɔgɔmugu mugu
Tulu tiɲɛni bɔgɔmugu

Mediocité bɛ Kɛ ni ninnu ye:
• Cɛmancɛlafanga A, B, C, TGC (BC) .
• Mediocité finmanw. Anchovie (a bɛ wuli) .
Agarwood sapwood bɛ Kɛ ni ninnu ye:
Double super, Super A, Bamako, Mali.
Super B, Anchois A, Anchois B, ani Saba (sink) .

SYSTÈME ET METHODE DE TAQUE

Agarwood tacogo n’a kɛcogo Ɛndonezi jamana na, o bɛ kɛ sigidamɔgɔw fɛ minnu bɛ agari ɲini ka da kɔlɔsili jaabiw kan ani kungo dafɛ sigidaw ni baarakɛlaw minnu bɛ agari ɲini, olu ka delinankow kan, o min bɛ kɛ senfɛ-senfɛ.
i n’ a fɔ : .
Taabolo fɔlɔ
yɔrɔ sɛgɛsɛgɛli
Taabolo filanan
ka warijɛbɔsɛbɛn sɔrɔ sigida KSDA ka so kɔnɔ ani ka i tɔgɔ sɛbɛn i n’a fɔ ASGARIN tɔnden
Taabolo sabanan
Baarakɛlaw ni BAMA labɛn
Taabolo naaninan
Agarwood sɔrɔlenw dalajɛli n’u tacogo ka bɔ kungo kɔnɔ
Etape duurunan
Agarwood feereli ka bɔ kungo nafamaw la ka taa agarwood lajɛbagaw/baarakɛlaw ma dugu kɔnɔ ani/walima marabolo fitininw na
Etape wɔɔrɔnan
Agarwood feereli ka bɔ kungo nafamaw la ka taa jagokɛlaw ma marabolow ni/walima gunw ni ɲɔgɔn cɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Java (Jakarta ani Surabaya) .
Taabolo wolonwulanan
Taabolo min bɛ kɛ ka ɲɛsin Industriw ma
Etape 8nan
Jagokɛlaw ka jamana kɔkan

ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI

Sigida baarakɛla kelen-kelen bɛɛ bɛ ni seko kɛrɛnkɛrɛnnenw ye walasa ka jogoɲumanya danfaralenw tila ɲɔgɔn na, i n’a fɔ jirisunw ni kemedangan sɛrɛkiliw, o laɲini ye ka sɔngɔw sigi ka da jogoɲumanya kan ka kɛɲɛ ni sannikɛlaw ka ɲininiw ye.
Sorting officer ni type recognition capital ka da jiri suguya n’a jogo kan, o bɛ ka chili suguya sigi agarwood jiribolo dɔ kan, ka baara kɛ ni ɲɛnayeli ni bolo teliya ye koɲuman walasa ka a dɔn ka da a jogo kan
Dugukolo ni cɛmancɛ-ko minnu kɛra, olu bɛ sɔrɔ ka ja tile la walasa ka ji hakɛ dɔgɔya fo ka se hakɛ dɔgɔmannin ma yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ la.

AGARWOOD ƝƐNABƆLI YƆRƆ

Ka da agariw dalajɛli n’u donli kan Ɛndonezi jamana na ka kɛɲɛ ni jatebɔ hakɛ tilatilali ye. Sigida jiriw ni kungosogow minɛni min bɔra Ɛndonezi jamana sigida ni kungo minisiriso fɛ cq Sigida ni kungo lakanani ɲɛmɔgɔso (KSDAE) tilalen don suguya fila ni yɔrɔw la
agarwood dɔw ye:
• Aquilaria Malaccensis labɛnna ka kɛ fɛnw lajɛyɔrɔw ye Sumatra gun kan ani Kalimantan gun kan.
• Aquilaria Filaria bɛ latigɛ fɛnw lajɛyɔrɔw la Papuwasi gun kan, Papuwasi tilebinyanfan fɛ, Maluku mara yɔrɔ dɔw la ani Sulawesi mara la.
• Gyrinops Spp sigilen don bɔli yɔrɔ la NTT gun kan, NTB Maluku mara yɔrɔ dɔ ani Sulawesi mara la.

GAHARU ƝƐNABƆLI

Fɛn 3 (saba) bɛ a kɔnɔ:

  1. Ɲɛnamaya kɛcogo – Sigida sabatili n’a ka ɲɛnamaya kɛcogo
  2. Sugu – Ka tununi bali ni Sɛnɛ ye
  3. Jenɛtiki – Baara kɛli ni nafolosɔrɔsiraw ni sɛnɛfɛnw ye walasa ka sabati, o bɛ sariyakolo 3 de la:
    kelen. Agarwood (NDF) baaracogo ni a bɔli min tɛ tiɲɛni kɛ .
    b. Fɛɛrɛ min bɛ kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ tangacogo ma, ka kɛɲɛ ni agarwood maracogo sariyaw ye.
    c. Kungo lakanani walasa ka banakisɛw tununi bali ka ɲɛsin agarwood (sapwood) ɲumanba dilanni taabolo ma walasa a kana tunun

GAHARU SƐNƐ NAFA MINNU BƐ SEN NA

• A bɛ dɛmɛ don suguyaw lakanani porogaramu ma
• Ka nafolosɔrɔsiraw lakanani sabati
• Ka dɔ fara agarwood sɔrɔli kan jamana kɔnɔ sɛnɛ kama
• Dɛmɛ don jamana kɔnɔ izini sɛnɛfɛn fɔlɔw la
• Ka dɔ fara jamana kɔkan wariko kan, jagokɛlaw ka jagokɛtaw fɛ
• Ka dɔ fara fɛnɲɛnama suguya caman sɔrɔli kan
• Ka dɔ fara Agarwood sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ kan
• Ka baarakɛyɔrɔw fara ɲɔgɔn kan
• A bɛ kɛ furaw, tulumafɛnw ani laadalakow seliw ye

Agarwood jagokɛcogo:

• Chips (blokiw) .
• Tulu
• Mugu (min bɛ sɔrɔ a labɛnni kɔfɛ) .
• Resin (Resin) ye
• Hio ye