Posted on

Feme ya Dibrikete tša Magala a Khokhonate : Tsela ya go Dira Dibrikete tša Magala go tšwa go Kgapetla ya Khokhonate?

Feme ya Dibrikete tša Magala a Khokhonate : Tsela ya go Dira Dibrikete tša Magala go tšwa go Kgapetla ya Khokhonate?Kgapetla ya khokhonate e bopilwe ka tlhale ya khokhonate (go fihla go 30%) le pith (go fihla go 70%). Diteng tša yona tša molora di ka ba 0.6% gomme lignin e ka ba 36.5%, yeo e thušago go e fetoša go ba magala gabonolo ka toka.

Magala a khetla ya khokhonate ke makhura a tlhago le a go se senye tikologo. Ke selo se sebotse kudu seo se tšeago legato la makhura kgahlanong le dikgong, parafine le dibešwa tše dingwe tša mešaletša. Kua Bohlabela bja Magareng, go swana le Saudi Arabia, Lebanon le Syria, dibrikete tša magala a khokhonate di dirišwa e le magala a hookah (magala a Shisha). Ge o le Yuropa, e šomišwa go BBQ (barbecue).

Tseba thekniki ya Kamoo o ka Dirago Dibrikete tša Magala go tšwa go Dikgopa tša Khokhonate, e tla go tlišetša lehumo le legolo.

O ka hwetša kae dikgopa tša khokhonate tše di sa bitšego kudu le tše dintši?
Go aga mothaladi wa tšweletšo ya dibrikete tša magala a khokhonate wo o nago le poelo, seo o swanetšego go se dira pele ke go kgoboketša bontši bja dikgopa tša khokhonate.

Batho gantši ba lahla dikgopa tša khokhonate ka morago ga go nwa maswi a khokhonate. Dinageng tše dintši tša go fiša tšeo di humilego ka dikhokhonate, o ka bona dikgopa tše dintši tša dikhokhonate di kgobokeditšwe ka thoko ga ditsela, mebarakeng le dipolanteng tša go šoma. Indonesia ke Legodimo la Khokhonate!

Go ya ka Dipalopalo tšeo di filwego ke Mokgatlo wa Dijo le Temo wa Ditšhabakopano (FAO), Indonesia ke motšweletši yo mogolo wa khokhonate lefaseng, ka palomoka ya tšweletšo ya ditone tše dimilione tše 20 ka 2020.

Indonesia e na le dihektare tše dimilione tše 3.4 tša polasa ya khokhonate yeo e thekgwago ke tlelaemete ya go fiša. Sumatra, Java le Sulawesi ke mafelo a magolo a go buna dikhokhonate. Theko ya dikgopa tša khokhonate e theko e tlase kudu moo o ka hwetšago dikgopa tše dintši tša khokhonate mafelong a.

O ka dira bjang dibrikete tša magala a khokhonate?
Tshepetšo ya go dira magala a sekgopha sa khokhonate ke: Go dira khapone – Go pšhatlaganya – Go hlakanya – Go omiša – Go dira dibrikete – Go paka.

Go dira khapone

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI

Bea dikgopa tša khokhonate ka sebjaneng sa go dira khapone, di ruthetše go fihla go 1100°F (590°C), gomme ka morago di dirwe khapone ka fase ga maemo a go hloka meetse, a go hloka oksitšene, a themperetšha ya godimo le a kgatelelo ya godimo.

Hle ela hloko gore carbonization e swanetše go dirwa ka bowena. Ke therešo gore o ka kgetha gape le mokgwa wa go dira khapone wa theko e tlase kudu. Ke gore, go fiša makwapi a khokhonate ka moleteng o mogolo. Eupša tshepedišo ka moka e ka go tšea diiri tše 2 goba go feta moo.

Go pšhatlaganya

Magala a khetla ya khokhonate a boloka sebopego sa khetla goba a thubega ka diripana ka morago ga go dira khapone. Pele o dira dibrikete tša magala, šomiša sedirišwa sa go pšhatlaganya hamore go di pšhatlaganya go ba diphofo tša 3-5 mm.

Šomiša sedirišwa sa go pšhatlaganya hamore go pšhatlaganya sekgopha sa khokhonate

Powder ya magala ya khokhonate e bonolo kudu go bopa gomme e ka fokotša go apara ga motšhene. Ge bogolo bja dikarolwana bo le bjo bonnyane, ke moo go lego bonolo go gatelelwa go ba dibrikete tša magala.

Go hlakanya

< / setšoantšo>

Ka ge phofo ya khokhonate ya khapone e se na go kgotlelela, go a nyakega go oketša selo sa go tlama le meetse go diphofo tša magala. Ke moka o di hlakantšhe mmogo ka gare ga amixer.

1. Setlamo: Šomiša ditlamo tša tlhago tša maemo a dijo go swana le setatšhe sa mabele le setatšhe sa cassava. Ga di na ditlatša (anthracite, letsopa, bjalobjalo) gomme ga di na dikhemikhale ka 100%. Ka tlwaelo, tekanyo ya binder ke 3-5%.

2. Meetse: Monola wa magala o swanetše go ba 20-25% ka morago ga go hlakanya. O ka tseba bjang gore monola o lokile goba aowa? Tšea seatla se se tletšego sa magala a hlakantšwego gomme o a pitla ka seatla. Ge phofo ya magala e sa lokologe, monola o fihlile maemong.

3. Go hlakanya: Ge e hlakantšwe ka botlalo, ke moo boleng bja dibrikete bo lego godimo.

Go omiša

Seomiša se hlometšwe go dira gore diteng tša meetse a phofo ya magala a khokhonate di be ka fase ga 10%. Ge maemo a monola a le fase, ke moo a fišago gakaone.

Go dira dibriki

Ka morago ga go omišwa, phofo ya khokhonate ya khapone e romelwa motšheneng wa briquette wa mohuta wa rolara. Ka fase ga themperetšha ya godimo le kgatelelo ya godimo, phofo e briquetting go ba dibolo, gomme ka morago e kgokologela fase ka thelelo go tšwa motšheneng.

Dibopego tša kgwele e ka ba mosamo, oval, nkgokolo le sekwere. Phofo ya magala ya khokhonate e briquetted go ba mehuta ye e fapanego ya dibolo

Go Paka le go Rekiša

Pakete ya a

dibrikete ke selo se sengwe se se phethagetšego go e na le magala a setšo

Ge go bapetšwa le magala a setšo, magala a dikgopa tša khokhonate a na le mehola ye e makatšago:· · ·

– Ke 100% ya magala a tlhago a biomass a hlwekilego ao a se nago dikhemikhale tše di okeditšwego. Re netefatša gore ga go nyake gore go segwe mehlare!
– Go gotetša mo go bonolo ka lebaka la sebopego se se kgethegilego.
– Nako ya go fiša ye e sa fetogego, ye e lekanago, le ye e ka bolelelwago pele.
– Nako e telele ya go fiša. E ka fiša bonnyane diiri tše 3, e lego makga a 6 godimo go feta magala a setšo.
– E ruthetša ka lebelo go feta magala a mangwe.E na le boleng bjo bogolo bja khalori (5500-7000 kcal/kg) gomme e fiša go fiša go feta magala a setšo.
– Hlwekisa go tuka. Ga go na monkgo le muši.
– Tlasa molora wa mašaledi. E na le diteng tša molora tša fase kudu (2-10%) go feta malahla (20-40%).
– E hloka magala a mmalwa bakeng sa barbecue. 1 ponto ya magala a khetla ya khokhonate e lekana le 2 ponto ya magala a setšo.

Ditirišo tša dibrikete tša magala a khokhonate :
– Magala a khetla ya khokhonate bakeng sa Barbecue ya gago
– Magala a khokhonate ao a šomišitšwego
– Tlhokomelo ya motho ka noši
– Phepo ya dikgogo

Ditirišo tša dibrikete tša magala a khokhonate

Dibrikete tša magala tša BBQ tšeo di dirilwego ka khetla ya khokhonate

Magala a khetla ya khokhonate ke kaonafatšo ye e phethagetšego go Tshepedišo ya gago ya Barbecue yeo e go fago makhura a matala a phethagetšego. Batho ba Yuropa le Amerika ba diriša dibrikete tša magala a khokhonate go tšeela magala a setšo legato ka gare ga grill. Khokhonate ya tlhago e boloka dijo di bolokegile go tšwa go di-wisp tša peteroleamo yeo e tukago goba dilo tše dingwe tše kotsi gomme ga e na muši e bile ga e na monkgo.

Magala a khokhonate ao a šomišitšwego

Phofo ya magala ya khetla ya khokhonate e ka dirwa go ba magala a khokhonate ao a šomišitšwego. E šomišwa ka meetseng a ditšhila le meetseng a go nwa bakeng sa go hlwekiša, go tloša mmala, go tloša chlorin le go tloša monkgo.

Fupo ya dikgogo

Dinyakišišo tše mpsha di hlatsetše gore magala a dikgopa tša khokhonate a ka fepa dikgomo, dikolobe le dikgogo tše dingwe. Phepo ye ya magala ya sekgopha sa khokhonate e ka fokotša malwetši le go oketša bophelo bja ona.

Tlhokomelo ya motho ka noši

Ka ge magala a khetla ya khokhonate a na le selo se se makatšago sa go kolobiša le dika tša go hlwekiša, a šomišwa ka ditšweletšweng tša tlhokomelo ya motho ka noši, go swana le sesepa, sesepa sa meno, bj.bj.O ka hwetša gape ditšweletšwa tše dingwe tše di tumilego go go šweufatša meno ka phofo ya magala a khokhonate mabenkeleng.