Posted on

Kokos kömür briket zawody: Kokos gabygyndan kömür briketlerini nädip ýasamaly?

Kokos kömür briket zawody: Kokos gabygyndan kömür briketlerini nädip ýasamaly?Kokos gabygy kokos süýüminden (30% -e çenli) we çukurdan (70% -e çenli) durýar. Külüň düzümi takmynan 0,6%, lignin bolsa 36,5% töweregi, bu bolsa kömüriň aňsat bolmagyna kömek edýär.

Kokos gabygynyň kömüri tebigy we ekologiýa taýdan arassa bio ýangyçdyr. Odun, kerosin we beýleki gazylyp alynýan ýangyçlara garşy iň gowy ýangyç çalşygydyr. Saud Arabystany, Liwan we Siriýa ýaly Eastakyn Gündogarda kokos kömür briketleri çeňňek kömüri (Şişa kömüri) hökmünde ulanylýar. Europeewropada bolanda BBQ (barbekyu) üçin ulanylýar.

Kokos gabyklaryndan kömür briketlerini nädip ýasamalydygyny öwreniň, size uly baýlyk getirer.

Arzan we bol kokos gabyklaryny nireden almaly?
Girdejili kokos kömür briket önümçilik liniýasyny gurmak üçin ilki etmeli zadyňyz, köp mukdarda kokos gabygyny ýygnamak.

Adamlar kokos süýdüni içenlerinden soň köplenç kokos gabygyny taşlaýarlar. Kokoslara baý tropiki ýurtlaryň köpüsinde ýollaryň, bazarlaryň we gaýtadan işleýän zawodlaryň üstünde toplanan köp kokos gabygyny görüp bilersiňiz. Indoneziýa kokos jennetidir!

Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba hojalygy guramasy (FAO) tarapyndan berlen statistika görä, Indoneziýa dünýäde iň uly kokos öndürijisidir, 2020-nji ýylda jemi 20 million tonna önüm öndürýär.

Indoneziýada tropiki howa bilen goldanýan 3,4 million gektar kokos ekişi bar. Sumatra, Java we Sulawesi kokos hasylyny ýygýan esasy ýerlerdir. Kokos gabygynyň bahasy şeýle bir arzan welin, bu ýerlerde köp kokos gabygyny alyp bilersiňiz.

Kokos kömür briketlerini nädip ýasamaly?
Kokos gabygynyň kömür öndürmek prosesi: Karbonlaşdyrmak – ezmek – garyşdyrmak – guratmak – briketlemek – gaplamak.

Karbonlaşdyrmak


https://youtu.be/9PJ41nGLUmI

Kokos gabyklaryny karbonlaşdyrma peçine salyň, 1100 ° F (590 ° C) gyzdyryň, soňra suwsuz, kislorodsyz, ýokary temperatura we ýokary basyş şertlerinde karbonlaşdyrylýar.

Karbonlaşdyrmagyň özüňiz etmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Elbetde, gaty arzan karbonizasiýa usulyny hem saýlap bilersiňiz. .Agny, uly çukurda kokos gabygyny ýakmak. Emma tutuş proses size 2 sagat ýa-da ondanam köp wagt alyp biler.

ezmek

Kokos gabygynyň kömüri, karbonlaşandan soň gabygyň görnüşini saklaýar ýa-da böleklere bölünýär. Kömür briketleri taýýarlamazdan ozal, 3-5 mm tozanlara ezmek üçin çekiç döwüjini ulanyň.

Kokos gabygyny döwmek üçin çekiç döwüjini ulanyň

Kokos kömür tozy emele getirmek üçin has aňsat we maşynyň könelmegini azaldyp biler. Bölejikleriň ululygy näçe kiçi bolsa, kömür briketlerine basylmak aňsat.

Garyşyk


 class =

Kömürturşy kokos pudrasynyň ýapyşygy ýoklugy sebäpli, kömür tozanlaryna baglaýjy we suw goşmaly. Soňra olary amikserde garmaly.

1. Baglaýjy: mekgejöwen krahmasy we kasaw krahmaly ýaly tebigy iýmit derejeli baglaýjylary ulanyň. Olarda doldurgyçlar (antrasit, palçyk we ş.m.) ýok we 100% himiki däl. Adatça, baglaýjy gatnaşygy 3-5% bolýar.

2. Suw: Garylandan soň kömür çyglylygy 20-25% bolmaly. Çyglylygyň gowudygyny ýa-da ýokdugyny nädip bilmeli? Garylan kömürden bir ujy alyp, eliň bilen gys. Kömür tozy boş bolmasa, çyglylyk standartlara ýetdi.

3. Garyşyk: Näçe doly garylan bolsa, briketleriň hili şonça ýokarydyr.

Guramak

Kokos kömür tozynyň suwunyň mukdaryny 10% -den az etmek üçin guradyjy enjamlaşdyryldy. Çyglylyk derejesi näçe pes bolsa, şonça-da ýakylýar.

Briquetting

Guradylandan soň, uglerod kokos tozy rolikli briket maşyna iberilýär. Highokary temperaturada we ýokary basyşda poroşok toplara bölünýär we soňra enjamdan sähelçe aşak gaçýar.

Top şekilleri ýassyk, ýumurtga, tegelek we inedördül bolup biler. Kokos kömür tozy dürli toplara bölünýär

Gaplamak we satmak

Möhürli plastik paketlerde kokos kömür briketlerini gaplaň we satyň.

Kokos kömüri briketler adaty kömür üçin iň oňat alternatiwadyr

Adaty kömür bilen deňeşdirilende, kokos gabygynyň kömüriniň ajaýyp artykmaçlyklary bar: · · ·

– Hiç hili himiki maddalar goşulmadyk 100% arassa tebigy biomass kömür. Agaçlaryň kesilmegini talap etmeýäris!
– Üýtgeşik görnüş sebäpli aňsat ýanmak.
– Yzygiderli, hatda we öňünden aýdyp boljak ýanma wagty.
– Uzak wagt ýakmak. Iň azyndan 3 sagat ýakyp biler, bu adaty kömürden 6 esse ýokarydyr.
– Beýleki kömürlerden has çalt gyzýar. Uly kaloriki gymmaty bar (5500-7000 kkal / kg) we adaty kömürden has gyzýar.
– Arassa ýanmak. Ys we tüsse ýok.
– Aşaky galyndy kül. Kömürden (20-40%) has az kül (2-10%) bar.
– mangal üçin az kömür talap edýär. 1 kilo kokos gabygy kömür adaty kömür 2 funt deňdir.

Kokos kömür briketleriniň ulanylyşy:
– Barbekue üçin kokos gabygy kömri
– Işledilen kokos kömri
– Şahsy ideg
– Guş iýmleri

Kokos kömür briketleriniň ulanylyşy

Kokos gabygyndan ýasalan BBQ kömür briketleri

Kokos gabygynyň kömüri, ajaýyp ýaşyl ýangyç bilen üpjün edýän Barbecue ulgamyňyza iň oňat täzelenme. Europeanewropaly we Amerikalylar panjaryň içindäki adaty kömürleri çalyşmak üçin kokos kömür briketlerini ulanýarlar. Tebigy kokos iýmitleri nebitiň ýa-da beýleki zyýanly maddalaryň ýakylmagyndan goraýar we çilimsiz we yssyz.

Işledilen kokos kömüri

Kokos gabygynyň kömür tozy işjeňleşdirilen kokos kömürine ýasalyp bilner. Arassalamak, dekolizasiýa etmek, deklorizasiýa we dezodizasiýa üçin hapa suwlarda we agyz suwunda ulanylýar.

Guş iýmleri

Täze gözlegler kokos gabygynyň kömüriniň mallary, doňuzlary we beýleki guşlary iýmitlendirip biljekdigini subut etdi. Bu kokos gabygy kömür iýmleri keselleri azaldyp, ömrüni artdyryp biler.

Şahsy ideg

Kokos gabygynyň kömüri ajaýyp nemlendiriji we arassalaýjy häsiýetlere eýe bolany üçin, sabyn, diş pastasy we ş.m. ýaly şahsy ideg önümlerinde ulanylýar. Dükanlarda aklanýan kokos kömür tozy dişlerinde käbir meşhur önümleri tapyp bilersiňiz.