Posted on

Moringa eksport ediji we hususy bellik Moringa önümçiligi


Moringa eksport ediji we hususy bellik Moringa önümçiligi

Moringa önümini öndürmek isleýärsiňizmi?

Gowy täzelik! Moringa Oleifera-nyň öz markasy / hususy belligi moringa / ak etiketli önümleri ulanyp, moringa taýýar önümleri öndürip bileris

Productionhli önümçilik prosesini bize goýuň, diňe markaňyzyň aşagyndaky gutarnykly gaplanan önümleri alarsyňyz.

B2C kompaniýalary, supermarketler, myhmanhanalar we kafeler, restoran zynjyrynyň eýeleri, söwda kompaniýalary we ş.m. üçin örän amatly, whatsapp belgisi + 62-877-5801-6000

Moringa eksportçysy

Ccmpany, Organiki Moringa ýapragy tozy, Moringa tohumy we Moringa ýagyny öndüriji, üpjün ediji we eksport ediji.

Moringa fermalaryny dolandyrmak bilen baglanyşykly Moringa önümleriniň toplumyny öndürmek bilen meşgullanýan toplumlaýyn Moringa kompaniýasydyrys.

Organiki Moringa ýapragy pudrasyny dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edýäris.

Öňdebaryjy iýmit önümleriniň markalarynyň köpüsi öz formulalarynda Moringa ýaprak pudrasyny ulanýarlar.

Moringa fermalarymyz we fabrigimiz Indoneziýanyň Günbatar Nusa Tenggara welaýatynda, ulag dyknyşyklaryndan we hapalaýan pudaklardan uzakda ýerleşýär.

Hundredsüzlerçe ownuk daýhanlar bilen işleýäris we tropiki howada dünýäde iň oňat Moringa ösdürip ýetişdirmek üçin Adalatly söwda jemgyýetini döretdik. Bizde doly aç-açan üpjünçilik zynjyry bar.

Productshli önümlerimiziň dörän fermasyna göz aýlap bolýar. Çeşmeden iň oňat Organiki Moringa önümlerini hödürleýäris.
Moringa Oleifera

Moringa ýapraklary kiçi bolsa-da, saglyga köp peýdalydyr. Aslynda alymlar oňa jadyly agaç diýýärler (Gudrat agajy). Moringa ýapraklary süýrümtikli we kiçijik bir sapajykda tertipli, adatça bejermek üçin gök önüm hökmünde bişirilýär. Moringa ýapraklarynyň täsiri barada gözlegler 1980-nji ýyldan başlap, ýapraklarda, soňra gabykda, miwede we tohumda başlandy.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy, çagalara we bäbeklere Moringa ýapraklarynyň düzümindäki köp mukdarda peýdasy sebäpli ony iýmegi maslahat berýär: Banandan üç esse kaliý, süýtden dört esse kalsiý, witamin ýedi esse köp Apelsinlerden C, käşirden A witamini dört esse, belok süýtden iki esse köp.

BSGG guramasy Moringa ýapragynyň möhüm peýdalaryny açandan soň Moringa agajyny gudrat agajy diýip atlandyrdy. En.wikipedia.org 1300-den gowrak gözleg, makala we hasabatda Moringa-nyň peýdalary we keseliň ýaýramagy we iýmitlenmezlik bilen baglanyşykly meselelerde möhüm ähmiýete eýe bolan bejeriş ukyplary düşündirildi. Gözlegler Moringa zawodynyň her bir böleginiň diýen ýaly birnäçe usulda ulanyp boljak möhüm häsiýetleriniň bardygyny görkezýär.

Moringa ýapraklarynyň peýdalary.

Agramy saklaň.

Forgetatdan çykarmaly däl möhüm zat, bedeniň agramy bilen deňagramlylygy saklamakdyr. Hünärmenler tarapyndan geçirilen gözleglerde Moringa çaýynyň iýmit siňdiriş meselelerini çözmäge kömek edýändigi anyklandy, olaryň peýdasy kaloriýany optimal ýakmak üçin bedeniň alyş-çalşyny höweslendirýär.

Moringa ýapraklaryndan taýýarlanan çaýda antioksidantlar hökmünde işleýän ýokary polifenollar bar. Antioksidantlaryň bedendäki toksinleri detoksifikasiýa etmek we immunitet ulgamyny güýçlendirmek üçin peýdalary.

Ialüz tegmillerini aýyryň.

Simpleönekeý düzümi, Moringa ýapraklarynyň birnäçesini alyň, gaty gowy bolýança süzüň, soňra käbir ýurtlarda Moringa ekstraktynyň kosmetika önümçiligi üçin çig mal hökmünde ulanylandygyny poroşok hökmünde ulanyň (ýa-da poroşok bilen garylyp bilner). deri. Moringa ösümliginiň deri üçin giňden ulanylýan bölekleri gabyk, ýaprak, gül we tohumdyr.

Moringa ýapraklarynda kalsiý ýaly ýokumly maddalar we mis, demir, sink (sink), magniý, kremnit we marganes ýaly minerallar bar. Moringa ýapraklary tebigy nemlendiriji bolup biler, ölen deri öýjüklerini aýyrmak we derini arassalamak üçin ulanylýar.

Moringa ýapraklarynda deriniň saglygy üçin peýdaly 30-dan gowrak antioksidant bar. Moringa ýapraklary minerallara we aminokislotalara baý bolup, kollagen we bedendäki ähli deri dokumalarynyň saglygy üçin möhüm bolan keratin belogyny öndürmäge kömek edip biler.

Moringa ýagyny önümleri üçin çig mal hökmünde ulanýan kosmetika önümleriniň belli markalary bar. Esasanam derini goraýjy kremler, gyrma garşy kremler, aromaterapiýa ýaglary, ýüz köpükleri, losýonlar, ýyldyrym kremleri we dezodorantlar ýaly derini ideg edýän önümler.

Moringa ösümliginiň peýdalary, Moringa ýapraklaryndan, Moringa ýagyndan Moringa güllerine çenli deriniň saglygy we gözelligi üçin aýrylmazdyr. Moringa gülleri köplenç kosmetika we atyrlar, odekolonlar, saç ýaglary we aromaterapiýa ýaglary üçin çig mal hökmünde ulanylýar. Moringa güllerinde ýagda gaty arassalanan ýokary oleik kislotasy bar. Moringa gül ýagy ysy siňdirmek we saklamak üçin bil baglap biler.

Moringa ýapraklaryny gözellik üçin ulanmak.

Nädip? ilki Moringa ýapraklaryndan pasta ýasamak. Şahalardan aýry, ýaşyl we täze bolan Moringa ýapraklaryny saýlaň. Moringa ýapraklaryny azajyk suw goşup arassalaň (Moringa ýapraklary pasta emele getirer ýaly). Soňra maska ​​hökmünde ulanylanda Moringa ýapragy pastasy sowadyjyda 3 gün saklanyp bilner.

Moringa ýapraklary ene süýdi bilen emdirýän eneleri we çagalary iýmitlendirýär.

Indoneziýadaky Moringa ösümlikleriniň peýdalarynyň ösüşi daşary ýurtlar bilen deňeşdirilende has giç. Şeýle-de bolsa, içerki we eksport bazaryndaky paýy üçin ony ösdürmäge henizem mümkinçilik bar. Ene süýdi bilen emdirýän enelerde we çagalarda iýmitlenmegi gowulandyrmakda Moringa ösümlikleriniň peýdalary üçin bazary ösdürmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Moringa ýapraklarynda belok, demir we C witamini bar. Mundan başga-da, ene süýdi bilen emdirýän enelere has köp ene süýdüni öndürmäge kömek edýän flawonoid elementleri hem bar. Belok düzümi ýokary hilli ene süýdüni emele getirýär.

Ysmanakdan 25 esse ýokary demir düzümi, çaga doglandan soň eneler tarapyndan iýilmegi maslahat berilýär, bu ýerde aýbaşyly aýallar köplenç demir ýitirýärler. Çagalar üçin ony bäbekden, ýagny alty aýdan gowrak bäbekden iýip bolýar. Göwreli aýallar, esasanam ilkinji üç aýlyk göwrelilik döwründe Moringa ýapraklaryny iýmezlikden saklanmalydyrlar.

Sagdyn gözler.

Moringa ýapraklarynda A witamini köp, göz üçin gaty peýdaly. Moringa ýapraklaryny iýmek, göz organlarynyň elmydama sagdyn we düşnükli bolmagy üçin peýdalydyr.

Moringa ýapraklary göz kesellerini bejermekde ulanylyp bilner, göni iýip bolýar (ýapraklar arassalanandan soň). Moringa ýapraklarynda ýokumly maddalar köp, bularyň biri A witamini we kalsiý.

Moringa ýapraklaryndaky A witamini, goşmaça, minus, silindr we katarakt gözleriniň töwekgelçiligini azaldyp başlasa-da, göz saglygyny goramak üçin peýdalydyr. Moringa ýapraklary süýji keseli bilen kesellänlerinde hem gowy we gözlerini arassalamak üçin peýdalydyr.

Antioksidant we çişmä garşy birleşmeler.

Aziýa-Pacificuwaş ummanyň düwnük keseliniň öňüni alyş Journalurnalynda çap edilen hasabata görä, Moringa ýapraklarynda möhüm aminokislotalar, karotenoid fitonitrientler, kwseretin ýaly antioksidantlar we çişmä garşy dermanlar ýaly tebigy antibakterial birleşmeler bar.

Moringa ýapraklarynyň oksidleýji stresiň we çişmegiň täsirini azaldyp bilýän garrylyga garşy birleşmeler bar. Polifenolik birleşmeleriň, C witaminiň, beta-karotiniň, kwseretiniň we hlorogen kislotasynyň bolmagy bilen peýdalary barha optimal bolýar, bu birleşmeler aşgazan, öýken, içegäniň düwnük keseli, süýji keseli, gipertoniýa we dowamly keseller üçin töwekgelçiligiň azalmagy bilen baglanyşyklydyr. töwekgelçilik faktorlary sebäpli göz keseli. ýaşy

Böwrek saglygyny saklaň.

Sagdyn iýmitiň sarp edilmegi böwrekleriň optimal işlemegine (işlemegine) awtomatiki kömek edýär, ýogsam saglyga zyýan berýän sagdyn iýmit (şolardan biri ýagly iýmit) böwreklerde ýygnanar. Moringa ýapraklaryny iýmek, böwrek saglygyny awtomatiki ýagdaýda dikeltmäge kömek edýär.

Garramagyň täsirini haýalladýar.

Iýmit ylymlary we tehnologiýa Journalurnalynda 2014-nji ýylda çap edilen bir barlag Moringanyň peýdalaryny synagdan geçirdi. Gözlegçiler gymmatly antioksidant fermentleriniň derejesini bilip, Moringa ýapraklarynyň gormonlary tebigy taýdan deňleşdirip bilýän tebigy ösümlik antioksidantlaryny ulanyp, Moringa ýapraklarynyň garramagyň täsirini haýalladyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny anyklamak islediler.

Gözlegde, 45-60 ýaş aralygyndaky togsan aýbaşydan soňky aýallar üç topara bölünip, dürli derejeli goşmaçalar berildi. Netijeler Moringa we ysmanak bilen goşulmagyň garramagyň täsirini haýallatmakda möhüm rol oýnaýan antioksidant birleşmeleriň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp bolandygyny görkezdi.

Revmatizmi bejermek Moringa ýapraklary revmatizmi bejermek üçin ulanylyp bilner.

Moringa ýapraklarynyň revmatizmi bejermekde ulanylmagy, bogunlardaky agyryny azaltmak we bogunlarda peşew turşusynyň döremegini azaltmak üçin ulanylýar, bu revmatizm ýa-da gut meselesini ýeňip geçmekde örän möhümdir. Bu Moringa ýapragynyň peýdalary revmatizm, agyry, agyry we ş.m. ulanylyp bilner.

Heartürek keselleriniň öňüni alyň.

“Dermanlyk iýmit Journalurnalynyň” 2009-njy ýylyň fewral aýynda çap edilen haýwanlaryň barlaghanasynda Moringa ýapraklarynyň ýüregiň zeperlenmeginiň öňüni alýandygyny we antioksidant peýdalary üpjün edýändigi anyklandy. Gözlegde, 30 günüň dowamynda her gün bedeniň agramyna 200 milligram dozasy okislenýän lipidleriň pes derejesine getirdi we ýürek dokumalaryny gurluş zeperlerinden gorady. Gözlegçiler Moringa ýapraklarynyň ýürek saglygy üçin möhüm peýdalary berýär diýen netijä geldiler. Bu tapyndylary güýçlendirmek üçin has köp gözleg gerek.

Moringa ýapraklary ene süýdi bilen emdirýän eneleri we çagalary iýmitlendirýär.

Indoneziýadaky Moringa ösümlikleriniň peýdalarynyň ösüşi daşary ýurtlar bilen deňeşdirilende has giç. Şeýle-de bolsa, içerki we eksport bazaryndaky paýy üçin ony ösdürmäge henizem mümkinçilik bar. Ene süýdi bilen emdirýän enelerde we çagalarda iýmitlenmegi gowulandyrmakda Moringa ösümlikleriniň peýdalary üçin bazary ösdürmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Moringa ýapraklarynda belok, demir we C witamini bar. Mundan başga-da, ene süýdi bilen emdirýän enelere has köp ene süýdüni öndürmäge kömek edýän flawonoid elementleri hem bar. Belok düzümi ýokary hilli ene süýdüni emele getirýär.

Ysmanakdan 25 esse ýokary demir düzümi, çaga doglandan soň eneler tarapyndan iýilmegi maslahat berilýär, bu ýerde aýbaşyly aýallar köplenç demir ýitirýärler. Çagalar üçin ony bäbekden, ýagny alty aýdan gowrak bäbekden iýip bolýar. Göwreli aýallar, esasanam ilkinji üç aýlyk göwrelilik döwründe Moringa ýapraklaryny iýmezlikden saklanmalydyrlar.

Sagdyn gözler.

Moringa ýapraklarynda A witamini köp, göz üçin gaty peýdaly. Moringa ýapraklaryny iýmek, göz organlarynyň elmydama sagdyn we düşnükli bolmagy üçin peýdalydyr.

Moringa ýapraklary göz kesellerini bejermekde ulanylyp bilner, göni iýip bolýar (ýapraklar arassalanandan soň). Moringa ýapraklarynda ýokumly maddalar köp, bularyň biri A witamini we kalsiý.

Moringa ýapraklaryndaky A witamini, goşmaça, minus, silindr we katarakt gözleriniň töwekgelçiligini azaldyp başlasa-da, göz saglygyny goramak üçin peýdalydyr. Moringa ýapraklary süýji keseli bilen kesellänlerinde hem gowy we gözlerini arassalamak üçin peýdalydyr.

Antioksidant we çişmä garşy birleşmeler.

Aziýa-Pacificuwaş ummanyň düwnük keseliniň öňüni alyş Journalurnalynda çap edilen hasabata görä, Moringa ýapraklarynda möhüm aminokislotalar, karotenoid fitonitrientler, kwseretin ýaly antioksidantlar we çişmä garşy dermanlar ýaly tebigy antibakterial birleşmeler bar.

Moringa ýapraklarynyň oksidleýji stresiň we çişmegiň täsirini azaldyp bilýän garrylyga garşy birleşmeler bar. Polifenolik birleşmeleriň, C witaminiň, beta-karotiniň, kwseretiniň we hlorogen kislotasynyň bolmagy bilen peýdalary barha optimal bolýar, bu birleşmeler aşgazan, öýken, içegäniň düwnük keseli, süýji keseli, gipertoniýa we dowamly keseller üçin töwekgelçiligiň azalmagy bilen baglanyşyklydyr. töwekgelçilik faktorlary sebäpli göz keseli. ýaşy

Böwrek saglygyny saklaň.

Sagdyn iýmitiň sarp edilmegi böwrekleriň optimal işlemegine (işlemegine) awtomatiki kömek edýär, ýogsam saglyga zyýan berýän sagdyn iýmit (şolardan biri ýagly iýmit) böwreklerde ýygnanar. Moringa ýapraklaryny iýmek, böwrek saglygyny awtomatiki ýagdaýda dikeltmäge kömek edýär.

Garramagyň täsirini haýalladýar.

Iýmit ylymlary we tehnologiýa Journalurnalynda 2014-nji ýylda çap edilen bir barlag Moringanyň peýdalaryny synagdan geçirdi. Gözlegçiler gymmatly antioksidant fermentleriniň derejesini bilip, Moringa ýapraklarynyň gormonlary tebigy taýdan deňleşdirip bilýän tebigy ösümlik antioksidantlaryny ulanyp, Moringa ýapraklarynyň garramagyň täsirini haýalladyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny anyklamak islediler.

Gözlegde, 45-60 ýaş aralygyndaky togsan aýbaşydan soňky aýallar üç topara bölünip, dürli derejeli goşmaçalar berildi. Netijeler Moringa we ysmanak bilen goşulmagyň garramagyň täsirini haýallatmakda möhüm rol oýnaýan antioksidant birleşmeleriň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp bolandygyny görkezdi.

Moringa ýapraklarynyň aýallar üçin peýdalary.

Aýallar üçin Moringa ýapraklaryny iýmek täze zat bolup bilmez. Moringa ýapraklary aýal köpeliş organlarynyň saglygyny goramak üçin peýdaly hasaplanýar. Moröne Moringa aýal-gyzlar üçin peýdasynyň köpdügi ýüze çykýar. Bu artykmaçlyklar;

Göwreli aýallarda ganazlygyň öňüni almak.

Ganazlyk göwreli aýallar üçin töwekgelçilikli keseldir. Sebäbi göwreli aýallaryň bedenindäki ganyň derejesi, özleriniň we göterýän çagalarynyň saglygyny goramak üçin zerurdyr. Mundan başga-da, göwrelilik döwründe ganazlyk hem howplydyr. Göwreli aýallarda ganazlyk howpuny ýeňip geçmek üçin Moringa ýapraklaryny iýmek bir çözgüt bolup biler. Moringa ýapraklarynyň ganazlyk howpunyň öňüni almak üçin gemoglobini köpeltmek ukyby bar.

Göwreli aýallarda kynçylyklaryň döremeginiň öňüni almak.

Göwrelilik döwründe kynçylyklar her kime bolup biler. Munuň öňüni almak üçin göwreli aýallar ýokumly maddalara we witaminlere baý sagdyn iýmitleri iýmeli. Moringa ýapraklary göwreli aýallar üçin sagdyn iýmit saýlamagy bolup biler. sebäbi bu ýapragyň göwrelilik döwründe zerur köp sanly iýmitleri we minerallary bar.

Döş süýdüniň önümçiligini artdyrmak.

Enäniň süýdüne ýa-da ene süýdüne zerurdyr, sebäbi çaga dünýä inenden soň esasy iýmit sarp edilişi ene süýdünden gelýär. Gynansagam, aýallaryň hemmesi çaga doglandan soň derrew ene süýdüni öndürip bilmeýärler, kämahal süýdüň çykmagy üçin ilki bilen güýçlendiriji gerek.

Moringa ýapraklary katuk ýapraklary ýaly galaktogog effektine eýe. Bu täsir ene süýdüniň önümçiligini artdyryp biler. Ene süýdüniň köp bolmagy bilen çaganyň iýmitleniş zerurlyklary kanagatlandyrylyp bilner.

Menopauzadan soň antioksidantlary köpeltmek.

Aýallarda antioksidant derejesi estrogen gormonynyň önümçiliginiň peselmegi sebäpli peselip biler. Bu antioksidantlary köpeltmek üçin Moringa ýapraklaryny porsy görnüşinde iýmek maslahat berilýär. Moringa ýapraklarynyň sagdyn bedeni saklamak üçin möhüm bolan antioksidantlary köpeldýändigi aýdylýar.

Moringa ýapraklaryny nädip gaýtadan işlemeli

Moringa ýapraklarynyň peýdalary saklanar ýaly, olary nädip gaýtadan işlemelidigini bilmelisiňiz. Moringa ýapraklaryny dogry ösdürip ýetişdirmegiň birnäçe usuly bar:

Çaýda gaýtadan işlenýär.

Moringa ýapraklaryny şeýle işlemek üçin. Moringa ýapraklarynyň gurandygyna göz ýetirmeli. Şondan soň Moringa ýapraklaryny bir käse salyň we çaý taýýarlaýşyňyz ýaly demläň. Şeýle hem tagam goşmak üçin şeker ýa-da bal goşup bilersiňiz.

Gaýnadyldy.

Bu usul iň köp ýaýran usuldyr. Thisöne bu usul bilen Moringa ýapraklarynyň ähli bölekleri ulanylyp bilner. Gaýnadylan suwy içip bolýar we gaýnadylan ýapraklary salat hökmünde ulanyp bolýar.

Gök önümler.

Moringa ýaprakly gök önümler diňe bir lezzetli bolman, eýsem peýdasyna hem baý bolýar. Moringa ýapraklaryny süýji mekgejöwen we tagamyny baýlaşdyrjak käbir ýakymly ysly zatlar goşmak bilen arassa gök önümlere öwrüp bolýar.

Moringa önümini öndürmek isleýärsiňizmi?

Gowy täzelik! Moringa Oleifera önüminiň öz markasy / hususy belligi moringa / ak etiketli önüm ulanyp, moringa taýýar önümleri öndürip bileris – Telefon / whatsapp arkaly habarlaşyň: + 62-877-5801-6000