Posted on

Pumice daş eksportçysy

Company Name : UD.SWOTS POTS

Address : Arya Banjar Getas Street, Gang Lele, Green Palm Residence, Number B5, Mataram City, Nusa Tenggara Barat Province, Indonesia, Post Code: 83115

Phone / Whatsapp : +6287865026222

Lombok Pumice Stone Mining Indonesia

Pumice Stone Supplier From Indonesia

Pumice daş eksportçysy

Pomza gaty ýeňil agramly, gözenekli we abraziw material bolup, gurluşyk we gözellik pudagynda we irki lukmançylykda asyrlar boýy ulanylýar.

Şeýle hem abraziw hökmünde ulanylýar, esasanam polýuslarda, galam öçürijilerde we daş ýuwulan jeans önümçiliginde. Pomza pergament kagyzy we deri daňmak üçin irki kitap ýasamak pudagynda-da ulanylypdyr.

Oba hojalygy üçin pomza daşy

Pomza daşy ähli ösümlikler üçin ulanyp boljak ajaýyp madda. Uzak wagtlap suw ýa-da dökün siňdirip biler. Bu, ösümligiňizi yzygiderli suwarmazdan amatly çyglylyk ýagdaýynda saklap biler. Pomza daşynyň beýleki oba hojalygy bilen deňeşdirilende has ömri bar. Ekeniňizde topragy çalyşmak üçin pomza daşyny ulanyp bilersiňiz. Bu näsazlyklary we pestisidleri azaltmaga kömek eder. Pomza daşynyň ösümligiň has owadan we sagdyn ösmegine kömek edip biljek minerallar köp.

Ectionsol görkezmeleri: Ulanyjy ulanmazdan ozal pomza daşyny suwa batyrmaly. Şondan soň ulanyjy daşlary küýzäniň düýbüne goýup, toprak bilen garyşdyryp ýa-da adaty bolşy ýaly ekmek üçin diňe pomza daşyny ulanyp biler. Şol pomza daşy çyglylygy uzak wagtlap saklap bilse-de. Ösümligiňizi yzygiderli suwarmaly. Pomza daşynyň reňkinden görüp bilersiňiz. Gurap ýa-da reňki has ak bolsa, ösümligiňize suw bermeli diýilýär.

Pumis daşyndaky minerallar

Pomza daşy ýeriň aşagyndaky eredilen gaýalardan ýa-da “lava” diýşimiz ýaly döredilýär. Bu lava ýeriň aşagyndaky ereýän gaýalardan we minerallardan durýar. Pomza daşynyň aşaky tablisada görkezilişi ýaly köp minerallar we elementler bar.

Marganes köp ferment üçin zerur komponent. Bu fermentlere “aşgazan şiresi” diýilýär. Ingetmezçilik etse, ýapraklaryň ýa-da agajyň ortasynda ýaralar bolup biler.

Kalsiý öýjük gurluşynyň möhüm bölegi bolup, ösümlik öýjükleriniň kadaly işlemegine kömek edýär.

Pumisada peýdalary ýa-da kalsiý

Kalsiý ösümlikleriň suw turbalaryny we iýmit turbalaryny güýçlendirer. Bu zawodyň dürli ýerlerine suw we azyk önümleriniň netijeliligini ýokarlandyrýar.

Kalsiý, gül gabygyny berkitmäge kömek edýän gormonlar, sitokinler ýaly adaty gormon önümçiliginiň möhüm bölegidir. Ösümlikde kalsiý ýetmezçiligi bolsa, ösümlik gormony hem azaldar we gülüň peselmegine we ösümlikleriň haýal ösmegine getirer.

Kalsiý suwy has gowy siňdirýän güýçli kök ulgamyny döredýär. Kalsiý ýetmezçiligi bolsa, kök ulgamy gowşaýar. Kök öýjükleri aňsatlyk bilen döwülip biler we toprak keseli köklere has aňsat girer.

Kalsiý kök ulgamyna duzly topraklara garşy durmaga kömek edýär.

Kalsiý ösümliklere öz içindäki nitratlary ýygnamaga kömek edýär. Bu ösümligiň esasanam ösümlikleriň ýokary nitrat talap edýän döwründe has gowy ösmegine kömek edýär. Kalsiý ýetmezçiligi bolsa ösümligiň kök ulgamy ösmez we gysgalmaz. Täze kök ösdürip ýetişdirende ösümlik ýokary kalsiý talap eder.

Süzgüçli substrat üçin pomza daşy

Pomza daşy merjen gaýasynyň ornuny tutup biljek täze substratdyr. Gümürtik görnüşi bar, ýöne çydamly. Daş merjen gaýasy ýaly döwülmeýär we ömri uzak. Pomza daşy ýeňil agramly we arassalamak aňsat. Suwuň PH-sine gözegçilik edip biler, ýa-da suwuň ýokary ýa-da pes PH-si bar, pomza daşy suwuň PH-siniň 7.0 töweregi bolmagyna gözegçilik eder. Bu suwy ýokary hilli saklar we söýgüli balyklaryňyz üçin has gowy saglyk döreder.

Ectionsol görkezmeleri: Ulanyjy ýeňil agramlylygy sebäpli, pomza daşyny ulanmazdan bir gije töweregi suwa batyrmaly. Bu daş howuzyň süzgüç meýdanyna çümüp biler. Gyssagly ulanmaly bolsaňyz, çümmegine kömek etmek üçin daşyň üstüne bir zat goýup bilersiňiz. Birnäçe wagtdan soň daşlar çümüp bilmek üçin ýeterlik suw siňdirer. Pomza daşyny arassalamak üçin ulanyjy ony suw bilen arassalamaly, ýöne gün şöhlesi bilen guratmaly däl. Heatylylyk, balyk galyndylaryny arassalamaga kömek edýän ähli mikroorganizmleri öldürer.

Kir ýuwýan senagat üçin pomza daşy

Pomza daşy Denim ýuwmak ýa-da dokma ýuwmak üçin daşky gurşaw üçin amatly materialdyr. Pomza daşy bilen ýuwulanda, denimde özboluşly nagyş döredip biler.

Gurluşyk üçin pomza

Pomza ýeňil beton we izolýasiýa pes dykyzlykly silindr bloklaryny ýasamak üçin giňden ulanylýar.

Bu gözenekli gaýadaky howa bilen doldurylan wezikulalar gowy izolýator bolup hyzmat edýär.

Pozzolan diýilýän pomidoryň inçe görnüşli görnüşi sementde goşundy hökmünde ulanylýar we ýeňil agramly, tekiz, gips ýaly beton emele getirmek üçin hek bilen garylýar.

Betonyň bu görnüşi Rim döwrüne çenli ulanylypdyr.

Rim inersenerleri Pantheonyň ullakan gümmezini gurmak üçin peýdalanyp, gurluşyň has beýikligi üçin betona köp mukdarda pomza goşuldy.

Şeýle hem köplenç köp suw akabalary üçin gurluşyk materialy hökmünde ulanylýar.

Häzirki wagtda ABŞ-da pomidoryň esasy ulanylyşynyň biri beton öndürmekdir.
Bu gaýa müňlerçe ýyl bäri beton garyndylarda ulanylýar we beton öndürmekde, esasanam bu wulkan materialynyň ýerleşýän ýerlerine ýakyn ýerlerde ulanylýar.

Täze gözlegler, pomidor pudrasynyň beton pudagynda has giň ulanylyşyny subut edýär.

Pomza betonda sementleýji material bolup biler we gözlegçiler 50% -e çenli pomza tozy bilen öndürilen betonyň çydamlylygy ep-esli gowulaşdyryp biljekdigini, ýöne parnik gazlarynyň zyňyndylaryny we gazylyp alynýan ýangyjyň sarp edilişini azaldyp biljekdigini görkezdiler.

Şahsy ideg üçin pomza

Sabyn barlary

Poroşok görnüşinde ýa-da islenmeýän saçlary ýa-da derini aýyrmak üçin daş hökmünde ulanyp boljak abraziw materialdyr.

Gadymy Müsürde derini bejermek we gözellik möhümdi we makiýaup we nemlendiriji giňden ulanyldy. Adaty bir tendensiýa, kremleri, rezorlary we pomza daşlaryny ulanyp, bedendäki ähli saçlary aýyrmakdy.

Poroşok görnüşindäki pomza gadymy Rimdäki diş pastalarynyň düzüm bölegi bolupdyr.

Gadymy Hytaýda dyrnaklara ideg etmek gaty möhümdi; dyrnaklar pomza daşlary bilen bezelipdir we pomza daşlary hem jaňlary aýyrmak üçin ulanylýar.

Rim goşgusynda pomidoryň takmynan 100-nji ýyla çenli ölen derini aýyrmak üçin ulanylandygy we ähtimal ondan ozal ýüze çykarylandygy ýüze çykaryldy.

Häzirki wagtda bu usullaryň köpüsi henizem ulanylýar; pomza derini siňdiriji hökmünde giňden ulanylýar. Saçlary aýyrmagyň usullary asyrlaryň dowamynda ösen hem bolsa, pomza daşlary ýaly abraziw materiallar henizem ulanylýar.

“Pomza daşlary” köplenç pedikýur döwründe gözellik salonlarynda aýagyň düýbünden gury we artykmaç derini, şeýle hem kalluslary aýyrmak üçin ulanylýar.

Käbir diş pastalaryna rim ulanylyşyna meňzeş ýalpyldawuk pomza goşuldy we diş plastinkasyny aňsatlyk bilen aýyrýar. Şeýle diş pastasy gündelik ulanmak üçin gaty abraziwdir.

Pomza ýumşak abraziw hökmünde agyr el arassalaýjylara (lava sabyny ýaly) hem goşulýar.

Arassalamak üçin pomza

Gaty pomza daşy

Kämahal tutawaç bilen berkidilen pomza daşy, öýlerde (meselem, hammamlarda) farfor gurallaryndaky hek, pos, gaty suw halkalaryny we beýleki tegmilleri aýyrmak üçin täsirli guraldyr.

Himiki ýa-da sirke, çörek bişiriji soda ýa-da boraks ýaly alternatiwalar bilen deňeşdirilende çalt usul.

Irki lukmançylyk üçin pomza

Pomza derman pudagynda 2000 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylýar. Gadymy hytaý lukmançylygy, çaýa goşulan ýer mika we galyndy süňkleri bilen birlikde ýer pomisini ulanýardy. Bu çaý baş aýlanmagy, ýürek bulanma, ukusyzlyk we aladalanma kesellerini bejermek üçin ulanyldy. Bu çişirilen gaýalaryň siňdirilmegi aslynda düwünleri ýumşatmagy başarypdy we soňra öt haltasynyň düwnük keselini we peşew kynçylyklaryny bejermek üçin beýleki ösümlik maddalary bilen ulanyldy.

Günbatar lukmançylygynda, XVIII asyryň başlaryndan başlap, pomza şeker yzygiderliligine öwrüldi we beýleki maddalar bilen esasan deride we korneýada ýaralary bejermek üçin ulanyldy.

Şular ýaly garyndylar ýaralaryň sagdyn bolmagyna kömek etmek üçin ulanyldy. Takmynan 1680-nji ýylda iňlis tebigatçysy tarapyndan pomidor tozanynyň asgyrmagy ösdürmek üçin ulanylandygy bellendi.