Posted on

Usine ya ba briquettes ya makala ya coco : Ndenge nini kosala ba briquettes ya makala na coquille ya coco?

Usine ya ba briquettes ya makala ya coco : Ndenge nini kosala ba briquettes ya makala na coquille ya coco?

.”

Eloko ya mbila ezali na fibre ya mbila (kino 30%) mpe pith (kino 70%). Mputulu na yango ezali pene na 0,6% mpe lignine ezali pene na 36,5%, oyo esalisaka mpo na kobongola yango makala na pɛtɛɛ nyonso.

Makala ya coco ya coco ezali biocarburant ya nature mpe oyo ebebisaka te zinga zinga. Ezali eloko oyo eleki malamu mpo na kozwa esansi na esika ya nkoni, pétrole mpe biloko mosusu oyo euti na mabanga ya ntalo. Na Moyen-Orient, na ndakisa Arabie Saoudite, Liban mpe Syrie, basalelaka briquette ya makala ya mbila lokola makala ya narguilé (makala ya Shisha). Ntango bazali na Mpoto, basalelaka yango mpo na kosala BBQ (barbecue).

Maîtriser technique ya Ndenge ya kosala ba briquettes ya makala na ba coquillages ya coco, eko memela yo bomengo makasi.

Esika nini okoki kozwa ba coquillages ya coco ya talo moke mpe ebele?
Mpo na kotonga ligne ya production ya briquette ya makala ya coco oyo ekopesa litomba, oyo esengeli osala liboso ezali ya kosangisa ebele ya ba coquillages ya coco.

Mbala mingi bato babwakaka biloko ya mbila nsima ya komɛla miliki ya mbila. Na mikili mingi ya mikili ya molunge oyo ezali na mbila mingi, okoki komona ebele ya mbila oyo etondi pembenipembeni ya banzela, na bazando mpe na bisika oyo basalaka biloko. Indonésie ezali Lola ya Koko!

|

Indonésie ezali na 3,4 millions ya hectares ya plantation ya coco oyo esungami na climat tropical. Sumatra, Java, mpe Sulawesi ezali bisika oyo bato mingi babukaka mbila. Ntalo ya libenga ya mbila ezali moke mpenza na boye ete okoki kozwa ebele ya libenga ya mbila na bisika oyo.

Ndenge nini kosala ba briquettes ya makala ya coco?
Processus ya kosala makala ya coco ya coco ezali : Carbonisation – Konyata – Kosangisa – Kokauka – Kosala briquet – Emballage.

Kosala carbone

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI Ezali ndenge nini?
|

Soki olingi oyeba ete esengeli kosala carbonisation yo moko. Ya solo, okoki mpe kopona lolenge ya kosala carbonisation oyo ezali na ntalo moke mpenza. Elingi koloba, kotumba nsuki ya mbila na libulu moko monene. Kasi mosala mobimba ekoki kozwa yo ngonga 2 to koleka.

Konyata

Makala ya coco ya coco ebatelaka forme ya coquille to epasukaka na biteni sima ya kosala carbonisation. Yambo ya kosala ba briquettes ya makala, salelá eloko ya konyata na marto mpo na konyata yango na ba poudres ya 3-5 mm.

Salelá eloko ya konyata marto mpo na konyata libenga ya mbila

Poudre ya makala ya coco ezali pete mingi pona kosala shape pe ekoki kokitisa kolata ya machine. Soki bonene ya biloko mikemike ezali moke, ekozala mpasi te mpo na kofina yango na kati ya briquette ya makala.

Kosangisa

Lokola poudre ya coco ya carbone ezalaka na viscosité te, esengeli kobakisa eloko oyo ekangamaka mpe mai na ba poudres ya makala. Na sima sangisa yango esika moko na amixer.

1. Lien: Salelá biloko oyo ekangamaka na biloko ya kolya lokola amidon ya maïs mpe amidon ya manioko. Bazali na ba remplisseurs moko te (anthracite, argile, etc.) mpe ezali 100% sans chimique. Mbala mingi, ratio ya bokangami ezalaka 3-5%.

2. Mai: Humidité ya makala esengeli kozala 20-25% sima ya kosangisa. Ndenge nini koyeba soki humidité ezali ok to te? Simbá mwa makala oyo basangisi mpe finá yango na lobɔkɔ. Soki poudre ya makala ezo bima te, humidité ekomi na norme.

3. Kosangisa: Soki basangisi yango mobimba, ba briquettes ekozala malamu mingi.

Kokauka

Ezali na sécheuse mpo na kosala ete mai oyo ezali na mputulu ya makala ya mbila ezala na nse ya 10%. Soki niveau ya humidité ezali moke, ekozika malamu.

Kosala briquet

Nsima ya kokauka, batindaka poudre ya coco ya carbone na masini ya briquette ya ndenge ya rouleau. Na nse ya molunge makasi mpe na pression makasi, mputulu yango ezali kosala briquet mpo ekóma bale, mpe na nsima ezali kobalusama malamu na nse longwa na masini.

Ba shapes ya boule ekoki kozala oreiller, oval, rond na carré. Poudre ya makala ya coco e briqueté na ba balles ya ndenge na ndenge

Kosala emballage mpe Koteka

Bokanga mpe boteka ba briquettes ya makala ya coco na ba sacs ya plastique oyo ekangami.

Makala ya mbila

briquettes ezali alternative ya malamu mpenza na esika ya makala ya bonkoko

Soki tokokanisi yango na makala ya bonkoko, makala ya coco ya mbila ezali na matomba ya kokamwa:· · ·

– Ezali makala ya biomasse naturelle ya peto 100% oyo ebakisami na ba produits chimiques te. Tozali kopesa ndanga ete esɛngaka ete bákata banzete te!
– Allumage facile en raison ya forme unique.
– Tango ya kozika oyo ezali ntango nyonso, oyo ekoki, mpe oyo ekoki kokanisama liboso.
– Tango ya kozika ya molayi. Ekoki kozika ata ngonga 3, oyo ezali mbala 6 koleka makala ya bonkoko.
– Epelisaka molunge noki koleka makala mosusu.Ezali na valeur calorifique monene (5500-7000 kcal/kg) mpe ezikaka molunge koleka makala ya bonkoko.
– Bopeto ya kozika. Nsolo mpe milinga te.
– Kokitisa mputulu oyo etikali. Ezali na mputulu ya moke mingi (2-10%) koleka makala (20-40%).
– Esengaka makala moke pona barbecue. 1 livre ya makala ya coco ya coco ekokani na 2 livre ya makala ya bonkoko.

Utilisation ya ba briquettes ya makala ya coco :
– Makala ya coco ya coco pona Barbecue na yo
– Makala ya coco activé
– Bobateli ya moto ye moko
– Bilei ya nyama ya mboka

Bosaleli ya ba briquettes ya makala ya coco

Briquettes ya makala ya BBQ oyo esalemi na coco ya coco

Makala ya coco ya coco ezali mise à niveau ya malamu mpenza na Système ya Barbecue na yo oyo epesaka yo carburant ya vert ya malamu mpenza. Bato ya Mpoto mpe ya Amerika basalelaka ba briquettes ya makala ya mbila mpo na kozwa esika ya makala ya bonkɔkɔ na kati ya grille. Coco naturel ebatelaka bilei na bozangi likama ya ba wisps ya petrole oyo ezali kozika to biloko mosusu ya mabe mpe ezali na milinga te mpe ezali na nsolo te.

Makala ya mbila oyo esalemi na mosala

Poudre ya makala ya coquille ya coco ekoki kosalama na makala ya coco activé. Esalelamaka na mayi ya bosoto mpe mayi ya komela mpo na bopetoli, bolongoli langi, bolongoli chlore mpe bolongoli nsolo.

Bilei ya nyama ya mboka

Bolukiluki ya sika emonisi ete makala ya coco ya mbila ekoki koleisa bangɔmbɛ, ngulu mpe nyama mosusu ya mboka. Bilei oyo ya makala ya libenga ya mbila ekoki kokitisa bokono mpe kobakisa bomoi na yango.

Bobateli ya moto ye moko

| >