Posted on

Vývozca pemzy

Company Name : UD.SWOTS POTS

Address : Arya Banjar Getas Street, Gang Lele, Green Palm Residence, Number B5, Mataram City, Nusa Tenggara Barat Province, Indonesia, Post Code: 83115

Phone / Whatsapp : +6287865026222

Lombok Pumice Stone Mining Indonesia

Pumice Stone Supplier From Indonesia

Pumice Stone Exporter

Pumice is a very light weight, porous and abrasive material and it has been used for centuries in the construction and beauty industry as well as in early medicine.

It is also used as an abrasive, especially in polishes, pencil erasers, and the production of stone-washed jeans. Pumice was also used in the early book making industry to prepare parchment paper and leather bindings.

Pumice Stone For Agricultural

Pumice stone is a great substance that can be used for all kind of plants. It can absorb water or fertilizer for long period. This can keep your plant to be in suitable humidity condition without watering regularly. Pumice stone has longer life comparing to other kind of agricultural substances. You can use pumice stone to replace soil when planting. This will help reduce bugs and pesticides. Pumice stone also has a lot of minerals that could help your plant to grow prettier and healthier.

Directions : Before use, user should soak pumice stone in water. After that user may place the stones on the bottom of pottery, mix with soil, or use only pumice stone for planting as normal. Even though that pumice stone can keep humidity for a long time. You still need to water your plant regularly. You can notice from the color of pumice stone. If it getting dry or its color getting more white, it is suggested that you should water your plant.

Minerals in Pumice Stone

Pumice stone is created from molten rock under the earth or as we call it “lava”. This lava is consist of melting rocks and minerals underneath the earth. Pumice stone has many minerals and element as shown in the table below.

Manganese is a component needed for many enzymes. These enzymes are called “gastric juice”. If lacking, the central of leaves or middle of the tree may have wounds.

Calcium is an important part of cell structure and helps the plant cells work normally.

The benefits or calcium On Pumice

Calcium will strengthen water pipes and food pipe of plants. This enhances the efficiency of water and food delivery to different parts of the plant.

Calcium is an important part of normal hormone production, such as hormones, cytokines, which help strengthen the flower buds. If the plant is deficient in calcium, the plant hormone will also reduce and result in lower flower bloom and slower growth of plants.

Calcium builds up a strong root system that absorbs water better. If calcium deficiency, the root system is weaken. Root cells could easily broke and soil disease will enter the roots easier.

Calcium helps the root system to resist saline soils.

Calcium helps plants to accumulate nitrates within itself. This helps the plant grows better especially in the period where the plants require high nitrate. The root system of the plant will not grow and shorten, if calcium is lacking. When growing new roots, the plant will requires high calcium.

Pumice Stone For Filter Substrate

Pumice stone is a new substrate that can be used as substitute of coral reef. It has spongy appearance but durable. The stone is not as breakable as coral reef and has long life duration. Pumice stone is light-weighted and easy to clean. It can help control water’s PH, either the water has high or low PH, the pumice stone will control water’s PH to be around 7.0. This will keep the water in good quality and result in better health for your beloved fish.

Directions : Because of its light-weight, user should soak pumice stone in water around one night before use. This will make the stone to be able to sink in the pond’s filter area. If you need to use it urgently, you can put something on top of the stone to help it sink in. After a while the stones will absorb enough water to be able to sink. In order to clean pumice stone, user should clean it with water but don’t dry it up with sun light. The heat will kill all microorganisms that help cleaning fish’s waste.

Pumice Stone For Laundry industrial

Pumice stone is an environment friendly material for Denim wash or textile wash. When washing with pumice stone, It can create a unique pattern on denim.

Pumice For Construction

Pumice is widely used to make lightweight concrete and insulative low-density cinder blocks.

The air filled vesicles in this porous rock serves as a good insulator.

A fine-grained version of pumice called pozzolan is used as an additive in cement and is mixed with lime to form a light-weight, smooth, plaster-like concrete.

This form of concrete was used as far back as Roman times.

Roman engineers utilized it to build the huge dome of the Pantheon with increasing amounts of pumice added to concrete for higher elevations of the structure.

It was also commonly used as a construction material for many aqueducts.

One of the main uses of pumice currently in the United States is manufacturing concrete.

Vývozca pemzy

Pemza je veľmi ľahký, porézny a abrazívny materiál a už po stáročia sa používa v stavebníctve a kozmetickom priemysle, ako aj v ranej medicíne.

Používa sa aj ako brusivo, najmä v leštidlách, gumách na ceruzky a pri výrobe kamienkami praných džínsov. Pemza sa používala aj v ranom knižnom priemysle na prípravu pergamenových a kožených väzieb.

Pemza pre poľnohospodárstvo

Pemza je skvelá látka, ktorá sa dá použiť na všetky druhy rastlín. Dokáže absorbovať vodu alebo hnojivo po dlhú dobu. To môže udržať vašu rastlinu vo vhodnej vlhkosti bez pravidelného zavlažovania. Pemza má dlhšiu životnosť v porovnaní s inými druhmi poľnohospodárskych látok. Pri výsadbe môžete použiť pemzu ako náhradu pôdy. Pomôže to znížiť výskyt chýb a pesticídov. Pemza má tiež veľa minerálov, ktoré by mohli pomôcť vašej rastline rásť krajšie a zdravšie.

Návod: Pred použitím by mal používateľ namočiť pemzu do vody. Potom môže používateľ umiestniť kamene na dno keramiky, zmiešať ich so zeminou alebo použiť na sadenie iba pemzu ako obvykle. Aj keď tá pemza dokáže udržať vlhkosť po dlhú dobu. Stále musíte rastlinu pravidelne zalievať. Môžete si to všimnúť podľa farby pemzy. Ak vyschne alebo sa jej farba zbelie, odporúča sa, aby ste rastlinu zaliali.

Minerály v pemze

Pemza je vytvorená z roztavenej horniny pod zemou alebo ako to nazývame „láva“. Táto láva sa skladá z topiacich sa hornín a minerálov pod zemou. Pemza obsahuje veľa minerálov a prvkov, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Mangán je zložka potrebná pre mnohé enzýmy. Tieto enzýmy sa nazývajú „žalúdočná šťava“. Ak chýbajú, stred listov alebo stred stromu môžu mať rany.

Vápnik je dôležitou súčasťou bunkovej štruktúry a pomáha rastlinným bunkám normálne fungovať.

Výhody alebo vápnik na Pemze

Vápnik posilní vodovodné a potravinové potrubie rastlín. To zvyšuje účinnosť dodávky vody a potravy do rôznych častí rastliny.

Vápnik je dôležitou súčasťou normálnej produkcie hormónov, ako sú hormóny, cytokíny, ktoré pomáhajú posilňovať kvetné puky. Ak má rastlina nedostatok vápnika, rastlinný hormón sa tiež zníži a výsledkom bude nižší kvet a pomalší rast rastlín.

Vápnik vytvára silný koreňový systém, ktorý lepšie absorbuje vodu. Ak je nedostatok vápnika, koreňový systém je oslabený. Koreňové bunky by sa mohli ľahko zlomiť a pôdna choroba sa ľahšie dostane do koreňov.

Vápnik pomáha koreňovému systému odolávať slaným pôdam.

Vápnik pomáha rastlinám akumulovať v sebe dusičnany. To pomáha rastline lepšie rásť najmä v období, keď rastliny vyžadujú vysoký obsah dusičnanov. Koreňový systém rastliny nebude rásť a skracovať sa, ak chýba vápnik. Pri pestovaní nových koreňov bude rastlina vyžadovať vysoký obsah vápnika.

Pemza pre filtračný substrát

Pemza je nový substrát, ktorý možno použiť ako náhradu za koralový útes. Má hubovitý vzhľad, ale je odolný. Kameň nie je taký rozbitný ako koralový útes a má dlhú životnosť. Pemza je ľahká a ľahko sa čistí. Môže pomôcť kontrolovať PH vody, buď má voda vysoké alebo nízke PH, pemza bude kontrolovať PH vody tak, aby bolo okolo 7,0. Voda tak zostane v dobrej kvalite a výsledkom bude lepšie zdravie vašich milovaných rýb.

Návod: Kvôli nízkej hmotnosti by mal používateľ pemzu namočiť do vody približne jednu noc pred použitím. To spôsobí, že kameň sa bude môcť ponoriť do filtračnej oblasti jazierka. Ak ho potrebujete súrne použiť, môžete na kameň položiť niečo, čo mu pomôže zapadnúť. Po chvíli kamene absorbujú dostatok vody, aby sa mohli potopiť. Na čistenie pemzy by ju mal používateľ vyčistiť vodou, ale nesušiť ju slnečným svetlom. Teplo zabije všetky mikroorganizmy, ktoré pomáhajú pri čistení rybieho odpadu.

Pemza pre priemyselné práčovne

Pemza je ekologický materiál na pranie denimu alebo textilu. Pri praní pemzou môže na džínsovine vytvoriť jedinečný vzor.

Pemza na stavbu

Pemza sa široko používa na výrobu ľahkého betónu a izolačných škvárových blokov s nízkou hustotou.

Vzduchom naplnené vezikuly v tejto poréznej hornine slúžia ako dobrý izolant.

Jemnozrnná verzia pemzy nazývaná pucolán sa používa ako prísada do cementu a zmiešava sa s vápnom, čím vzniká ľahký, hladký betón podobný omietke.

Táto forma betónu sa používala už v rímskych časoch.

Rímski inžinieri ho využili na stavbu obrovskej kupoly Panteónu s rastúcim množstvom pemzy pridávanej do betónu pre vyššie výšky konštrukcie.

Bežne sa používal aj ako stavebný materiál pre mnohé akvadukty.

Jedným z hlavných použití pemzy v súčasnosti v Spojených štátoch je výroba betónu.
Táto hornina sa používa v betónových zmesiach po tisíce rokov a naďalej sa používa pri výrobe betónu, najmä v oblastiach blízko miesta, kde sa tento vulkanický materiál ukladá.

Nové štúdie dokazujú širšie uplatnenie pemzového prášku v betonárskom priemysle.

Pemza môže pôsobiť ako cementový materiál v betóne a výskumníci ukázali, že betón vyrobený s až 50 % pemzového prášku môže výrazne zlepšiť trvanlivosť a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu fosílnych palív.

Pemza pre osobnú starostlivosť

Pemzové mydlá

Je to brúsny materiál, ktorý možno použiť v práškovej forme alebo ako kameň na odstránenie nežiaducich vlasov alebo kože.

V starovekom Egypte bola starostlivosť o pleť a krása dôležitá a make-up a hydratačné krémy boli široko používané. Jedným z bežných trendov bolo odstraňovať všetky chĺpky na tele pomocou krémov, žiletiek a pemz.

Pemza v práškovej forme bola v starom Ríme súčasťou zubných pást.

Starostlivosť o nechty bola v starovekej Číne veľmi dôležitá; nechty sa udržiavali upravené pemzou a pemza sa používala aj na odstraňovanie mozoľov.

V rímskej básni sa zistilo, že pemza sa používala na odstránenie odumretej kože už v roku 100 pred Kristom a pravdepodobne aj predtým.

Dnes sa mnohé z týchto techník stále používajú; pemza je široko používaná ako kožný exfoliant. Aj keď sa techniky odstraňovania chĺpkov vyvíjali v priebehu storočí, stále sa používajú aj brúsne materiály, ako je pemza.

„Pemza“ sa často používa v kozmetických salónoch počas procesu pedikúry na odstránenie suchej a prebytočnej kože zo spodnej časti chodidla, ako aj mozoľov.

Jemne mletá pemza bola pridaná do niektorých zubných pást ako leštidlo, podobne ako pri rímskom použití, a ľahko odstraňuje nahromadený zubný povlak. Takáto zubná pasta je príliš abrazívna na každodenné použitie.

Pemza sa tiež pridáva do vysokovýkonných čistiacich prostriedkov na ruky (ako je lávové mydlo) ako jemné abrazívne činidlo.

Pemza na čistenie

Tyčinka z pevnej pemzy

Pemza, niekedy pripevnená k rukoväti, je účinným čistiacim nástrojom na odstraňovanie vodného kameňa, hrdze, škvŕn z tvrdej vody a iných škvŕn na porcelánových zariadeniach v domácnostiach (napr.

Je to rýchla metóda v porovnaní s alternatívami, ako sú chemikálie alebo ocot a jedlá sóda alebo bórax.

Pemza pre skorú medicínu

Pemza sa v medicíne používa už viac ako 2000 rokov. Staroveká čínska medicína používala mletú pemzu spolu s mletou sľudou a fosílnymi kosťami pridávanými do čaju. Tento čaj sa používal na liečbu závratov, nevoľnosti, nespavosti a úzkostných porúch. Požitie týchto rozdrvených kameňov skutočne dokázalo zmäkčiť uzliny a neskôr sa spolu s ďalšími bylinnými zložkami používali na liečbu rakoviny žlčníka a močových ťažkostí.

V západnej medicíne sa začiatkom 18. storočia pemza mlela do cukrovej konzistencie a s ďalšími prísadami sa používala na liečbu vredov prevažne na koži a rohovke.

Takéto zmesi sa tiež používali na zdravšie zjazvenie rán. Približne v roku 1680 si anglický prírodovedec všimol, že pemza sa používa na podporu kýchania.