Posted on

Warshaa Birikeetii Chaarboon : Akkamitti Birikeetii Chaarboon Qola Qaxxaamuraa Irraa Hojjechuu Dandeenya?

Warshaa Birikeetii Chaarboon : Akkamitti Birikeetii Chaarboon Qola Qaxxaamuraa Irraa Hojjechuu Dandeenya?

.”

Qolli qamadii fiber qamadii (hanga 30%) fi pith (hanga 70%) irraa ijaarama. Qabiyyeen asheeta isaa gara 0.6% fi lignin gara 36.5% yoo ta’u, kunis salphaatti gara charcoal tti jijjiiruuf gargaara.

Chaarkooliin qola qamadii boba’aa baayooloojii uumamaa fi naannoodhaaf mijaawaa ta’eedha. Muka ibiddaa, keeroosiinii fi boba’aa fosiilii biroo bakka bu’aa boba’aa isa gaarii dha. Baha Giddu Galeessaa kan akka Sa’uudii Arabiyaa, Libaanos fi Siiriyaa keessatti, birikeetiin qamadii qamadii akka dhagaa boba’aa hookaatti (Shisha charcoal) fayyadamu. Awurooppaa keessa osoo jiruu, BBQ (barbecue)’f oola.

Teeknika Akkaataa Birikeetii Charcoal Coconut Shells Irraa Hojjennu irratti dandeettii guddaa qabaadhu, qabeenya guddaa siif fida.

Qoola qamadii gatii salphaa fi baay’inaan eessaa argachuu dandeessu?
Sarara oomisha birikeetii charcoal charcoal bu’aa argamsiisu ijaaruuf, wanti jalqaba gochuu qabdu qola coconut baay’inaan walitti qabuudha.

Namoonni yeroo baayyee erga aannan qamadii dhuganii booda qola qamadii gatu. Biyyoota hoʼaa taʼanii fi qamadiidhaan badhaadhan hedduu keessatti, qoochoowwan qamadii hedduu qarqara daandii, gabaa fi warshaalee qopheessan irratti tuulamanii arguu dandeessu. Indooneezhiyaan Samii Kookooti!

|

Indooneezhiyaa dhaabbii qamadii hektaara miliyoona 3.4 kan qabdu yoo ta’u kunis haala qilleensaa tiroopikaalaatiin kan deeggaramuudha. Sumaatraa, Jaavaa fi Sulawesi bakkeewwan qamadii itti sassaaban ijoodha. Gatiin qamadii baayyee salphaa waan ta’eef bakkeewwan kanneenitti qola qamadii baay’inaan argachuu dandeessu.

Birikii qamadii qamadii akkamitti hojjechuu dandeenya?
Adeemsi charcoal shell coconut hojjechuu: Carbonizing – Caccabsuu – Walmakuu – Gogsuu – Briquetting – Packing.

Kaarboonii gochuu

https://youtu.be/9PJ41nGLUmI Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo
jedhu

Qoola qamadii gara iddoo ibiddaa kaarbooniitti galchi, gara 1100°F (590°C)tti ho’isi, achiis haala bishaan hin qabne, oksijiinii irraa bilisa ta’e, ho’a ol’aanaa fi dhiibbaa olaanaa jalatti kaarboonii ta’a.

Maaloo hubadhaa, kaarboonii gochuun ofuma keessanii hojjechuu akka qabu. Dhugaadha, mala kaarboonii baay’ee xiqqaa ta’es filachuu dandeessa. Kunis, boolla guddaa keessatti qamadii gubuu. Garuu adeemsi hundi sa’aatii 2 fi isaa ol si fudhachuu danda’a.

Caccabsuu

dha

Chaarkooliin qola qamadii boca qola isaa eega ykn erga kaarboonii ta’ee booda ciccira. Birikeetii charcoal hojjechuu dura, hammer crusher fayyadamuun gara budaa mm 3-5tti caccabsaa.

Qoola qamadii caccabsuuf meeshaa haamtuu fayyadami

Budaa charcoal coconut boca baasuuf baayyee salphaa waan ta’eef uffannaa maashinii hir’isuu danda’a. Guddinni paartiikilii hamma xiqqaatu, gara birikeetii charcoal tti dhiibuun salphaadha.

Walitti makamuu

Budaa kaarboonii qamadii viskoosii waan hin qabneef, budaa charcoal irratti binder fi bishaan dabaluu barbaachisa. Sana booda amixer keessatti walitti makuu.

1. Binder: Binder uumamaa sadarkaa nyaataa kan akka istaarjii boqqolloo fi istaarjii kaasaavaa fayyadamuu. Guutuu tokkollee kan hin qabnee fi 100% keemikaala irraa bilisa dha. Yeroo baayyee, reeshiyoon binder 3-5% dha.

2. Bishaan: Jiidhinni charcoal erga makamee booda 20-25% ta’uu qaba. Jiidhinni ok ta’uu fi dhiisuu isaa akkamitti beekuu dandeenya? Charcoal makaa harka tokko qabadhuu harkaan ciccitaa. Yoo budaan charcoal hin laafne jiidhinni sadarkaa irra gaheera.

3. Walnyaatinsa: Akkuma guutummaatti makame qulqullinni birikeetii ol’aanaa ta’a.

Goggogsuu

Qabiyyeen bishaanii budaa charcoal coconut %10 gadi akka ta’u goggogsaan meeshaa qaba. Jiidhinni isaa hamma gadi bu’u, akka gaariitti guba.

Birikii hojjechuu

Erga goggogee booda, budaan qamadii kaarboonii gara maashinii birikeetii gosa roolaaritti ergama. Ho’a ol’aanaa fi dhiibbaa guddaa jalatti, budaan gara kubbaatti birikeetii ta’ee, achiis maashinii irraa haala salphaan gadi gulufaa jira.

Bocawwan kubbaa barcuma, oovaalii, geengoo fi iskuweer ta’uu danda’u. Budaan qamadii qamadii gosoota kubbaa

adda addaatti birikeetiidhaan naqamee hojjetama

Paakkii fi Gurguruu

Birikii qamadii qamadii boorsaa pilaastikii cufame keessatti kuufadhuu gurguruu.

Qaruuraa qamadii

birikeetiin filannoo gaarii charcoal aadaa

ti

Charcoal aadaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu, charcoal shell faayidaa addaa qaba:· · ·

– Innis 100% qulqulluu baayoomaasii uumamaa kan ta’ee fi keemikaalli itti hin dabalamnedha. Mukkeen akka hin muramne wabii ni kennina!
– Sababa boca addaatiin salphaatti ignition.
– Yeroo gubaa walfakkaatu, walqixa, fi tilmaamamuu danda’u.
– Yeroo gubaa dheeraa. Yoo xiqqaate sa’aatii 3f gubachuu danda’a, kunis charcoal aadaa caalaa dachaa 6n caala.
– Charcoal biroo caalaa dafee ho’a.Gatii kaloorii guddaa (5500-7000 kcal/kg) kan qabu yoo ta’u charcoal aadaa caalaa ho’aa guba.
– Gubachuu qulqulleessuu. Urgaa fi aarri hin qabu.
– Asheeta haftee gadi buusu. Qabiyyee asheetaa dhagaa boba’aa (20-40%) caalaa baay’ee gadi aanaa (2-10%) qaba.
– Barbeekiyuuf charcoal xiqqaa barbaada. charcoal shell paawundii 1 charcoal aadaa paawundii 2 waliin walqixa.

Fayyadama birikeetii charcoal charcoal :
– Barbeekiyuu
keessaniif charcoal shell charcoal
– Dhagaa qamadii hojiirra oole
– Kunuunsa dhuunfaa
– Nyaata qamadii

Fayyadama birikeetii qamadii qamadii

Brikeetii charcoal BBQ kan qola qamadii irraa hojjetame

Chaarkooliin qola qamadii Sirna Barbeekiyuu keessaniif fooyya’iinsa gaarii ta’ee fi boba’aa magariisa mudaa hin qabne isiniif kennudha. Namoonni Awurooppaa fi Ameerikaa birikeetii qamadii qamadii fayyadamuun charcoal aadaa griilii keessa jiru bakka buusuuf fayyadamu. Qullubbiin uumamaa nyaata boba’aa gubaa ykn wantoota miidhaa geessisan biroo irraa akka hin miidhamne kan godhu yoo ta’u, aarri kan hin qabnee fi urgooftuu kan hin qabne dha.

Chaarkoolii qamadii hojiirra oole

Budaa charcoal shell coconut shell gara charcoal activated ta’etti hojjechuun ni danda’ama. Bishaan xuraa’aa fi bishaan dhugaatii keessatti qulqulleessuu, halluu balleessuu, kilooriinii balleessuu fi urgooftuu balleessuuf ni fayyadama.

Nyaata qamadii

Qorannoo haaraan akka mirkaneessetti, qamadii qamadii loon, allaattii fi qamadii biroo sooruu akka danda’u. Nyaanni charcoal shell coconut kun dhukkuboota hir’isuu fi umurii isaanii dabaluu danda’a.

Kunuunsa dhuunfaa

Chaarkooliin qola qamadii jiidhina fi qulqulleessuu ajaa’ibaa waan qabuuf, oomishaalee kunuunsa dhuunfaa, kan akka saamunaa, shaampoo ilkaanii fi kkf keessatti fayyadama.Akkasumas oomishaalee beekamoo tokko tokko daakuu qamadii daakuu ilkaan adii gochuu irratti suuqiiwwan keessatti argachuu dandeessu.